USŁUGA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASÓW - PEŁNIENIE DYŻURÓW W ZINTEGROWANYM PUNKCIE ALARMOWO-DYSPOZYCYJNYM W KP PSP W WAŁCZU NA ROK 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżuru przy monitorach w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (ZPAD) w okresie trwania akcji bezpośredniej pomiędzy 16 marca a 31 października 2020r. na rzecz Nadleśnictwa Wałcz
i nadleśnictw powiatu wałeckiego (Nadleśnictwa: Człopa, Mirosławiec, Płytnica, Tuczno) dyżury odbywać się będą w Zintegrowanym Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Wałcz w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wałczu, ul. Gen. Władysława Andersa 20. Dyżur będzie pełniony w zależności od ustalonego stopnia zagrożenia pożarowego dla każdej z obowiązujących na tym terenie stref prognostycznych 8_A i 8_B.
2. Pełniący dyżury będzie zobowiązany do ustalenia lokalizacji dymu lub pożaru na terenie całego powiatu wałeckiego.
3. Szczegółowy zakres prac znajduje się w „Instrukcji pracy dyspozytora Zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictw: Człopa, Mirosławiec, Płytnica, Tuczno, Wałcz ” – stanowiący załącznik nr 2.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na Pełnieniu dyżurów w punkcie ZPAD.
5. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a uregulowanym m.in. w :
a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141).
b) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych (Dz.U. Nr 58, poz. z późn. zm.).
c) Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych z 21 listopada 2011r.
d) Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. DZ.U. 2018 poz. 620).
e) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2019r. poz. 67).
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy – zgodnie z zapisami umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kołobrzeska 1
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Wałcz
ul. Kołobrzeska 1
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się