Wycinka drzew i krzewów oraz pielęgnacja i cięcia w koronach drzew na terenach należących do Gminy Długołęka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince drzew i krzewów oraz pielęgnacji i cięcia w koronach drzew na terenach nalężących do Gminy Długołęka.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Pielęgnacja drzewa z drabiny /odsłonięcie skrajni, usunięcie odrośli korzeniowych, posuszu, korekta korony.
2) Odsłonięcie skrajni ciągów komunikacyjnych pieszych i drogowych wraz z usunięciem odrostów korzeniowych .
3) Pielęgnacja drzewa /cięcia sanitarne, pielęgnacyjne - usunięcie gałęzi suchych, zamierających, złamanych, krzyżujących się, porażonych przez czynniki chorobotwórcze oraz drobnych
i osłabionych/ z podnośnika koszowego lub technikami linowymi.
4) Pielęgnacja drzewa /cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, korekta korony z cięciami technicznymi, formowaniem korony, usuwaniem kolizji z obiektami budowlanymi i infrastrukturą, poprawa statyki drzewa/ z podnośnika koszowego lub technikami linowymi.
5) Ścinka drzewa (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi i drewna oraz uporządkowaniem terenu prac).
6) Frezowanie pnia drzewa na głębokość minimalną 20 cm przy średnicach mierzonych na poziomie gruntu.
7) Frezowanie pnia drzewa na głębokość ok 20 cm poniżej poziomu gruntu, zastosowanie herbicydu systemicznego uniemożliwiającego rozwój odrostów korzeniowych; zasypanie dołu po sfrezowaniu pniaka ziemią urodzajną, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu.
8) Ścinka drzewa zasiedlonego przez gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową wraz
z transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość nie większą niż 30 km.
9) Cięcia pielęgnacyjne drzew pomnikowych z podnośnika koszowego lub technikami linowymi obejmujące cięcia sanitarne i weteranizujące (między innymi na terenach objętych ochroną konserwatorską), z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi i drewna oraz uporządkowaniem terenu prac.
10) Ścinka krzewów (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi i drewna oraz uporządkowaniem terenu prac).
11) Karczowanie krzewów (z zabraniem przez Wykonawcę drewna/biomasy oraz uporządkowaniem terenu prac).
12) Usuwanie drzew stanowiących złomy i wywroty (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi
i drewna oraz uporządkowaniem terenu prac).
13) Sytuacje awaryjne – usuwanie złomów i wywrotów, pękniętych, rozszczepionych konarów, cięcia awaryjne.
14) Zapewnienie organizacji ruchu na czas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia w pasach dróg

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, zgodnie z terminami agrotechnicznymi, technologią i zasadami sztuki ogrodniczej oraz obowiązującymi przepisami.
Wszystkie prace opisane w przedmiocie zamówienia należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami, utrzymanie porządku na stanowiskach pracy, zapewnienie wyłączenia energii elektrycznej na czas wykonywania robót w przypadku, gdy linie energetyczne przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanych bądź ścinanych drzew lub krzewów, usuwanie we własnym zakresie wszelkich kolizji z urządzeniami obcymi powstałymi podczas wykonywania prac prowadzenie robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi
w sposób nie powodujący szkód.
2.1. Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia: teren gminy Długołęka, w tym tereny zieleni (place zabaw, parki, boiska, tereny stawów), tereny zabytkowe objęte ochroną konserwatorską oraz inne miejsca użyteczności publicznej na obszarze gminy Długołęka, pasy dróg na terenie Gminy Długołęka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się