Powrót

zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej (dalej: Umowa) na realizację przez Wykonawcę prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespól informatyczny Wykonawcy (dalej: Personel).
2. Szczegółowe wymagania wobec Personelu, w tym kwalifikacje (zwane we Wzorze Umowy Specjalnością lub Profilem) oraz zakres obowiązków Personelu niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik I do SIWZ.
3. Wzór umowy stanowiący Załącznik I do SIWZ przedstawia umową ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) i określa warunki udzielania poszczególnych Zamówień Wykonawczych udzielanych w postaci umów wykonawczych (dalej: Umów Wykonawczych) z Wykonawcą. Wzór Umowy Wykonawczej stanowi załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.
4. Obsługę kadrowo-płacową Personelu oraz nadzór w zakresie niezbędnym do zapewniania ciągłości realizacji Umów Wykonawczych przez Personel zapewnia Wykonawca.
5. Zawarcie Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa zlecania wykonania prac składających się na Przedmiot Umowy osobom lub podmiotom trzecim.
6. Zamówienia udzielane na podstawie umowy ramowej każdorazowo będą określone w zaproszeniu do złożenia oferty przekazanym wszystkim Wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. Zamówienia udzielane będą Wykonawcy wyłonionemu w celu zawarcia umowy Umowy wWykonawczej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Wzór uUmowy stanowiący Załącznik I do SIWZ oraz Wzór Umowy Wykonawczej, stanowiący Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy Ramowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2020 | 12:00


» Lokalizacja

00-916 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się