Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla DCR Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Nazwa: Aktualizacja instrukcji ppoż.
Opis: Aktualizacja i dostosowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów DCR Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących przepisów w wersji elektronicznej i 18 egzemplarzy papierowej.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Termin realizacji (14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Spełnienie warunków formalnych (Proszę wpisać "Spełniam warunki formalne")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiot postępowania:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest aktualizacja
i dostosowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów
DCR Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących przepisów. Ostatnia aktualizacja miała miejsce początkiem roku 2018. Zmiany zauważone przez Zlecającego dotyczące głównie części graficznej zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1.

Wymagania formalne:
Zleceniobiorca musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków

tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

W części opisowej należy zaktualizować wykaz osób niezbędnych w sytuacjach pożaru lub innych zdarzeń nadzwyczajnych.
Zaktualizowaną wersję należy dostarczyć do wglądu i akceptacji.
Po akceptacji zaktualizowaną wersję elektroniczną można dostarczyć pocztą e-mail lub na nośniku elektronicznym.Wersja papierowa: po akceptacji dotyczy 18 egzemplarzy.

KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, tel. +48 75 6459 710,2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest Pan Jan Suchecki, mail: iod@dcr.org.pl, tel. +48 697 071 511,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Aktualizację
i dostosowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów
DCR Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących przepisów, nr sprawy ZO/4/02/2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 697 071 517 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się