Wykonanie regeneracji amortyzatorów hydraulicznych.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

1. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje w formie bezpośredniego spotkania, pisemnie, telefonicznie lub mailowo - wg. wyboru Zamawiającego.2. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych, po których zostanie złożone zamówienie do wybranego Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny (w tym również po wyborze oferty).5. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wykluczania z postępowania Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.6. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku Ogłoszenia o przetargu (skan).7. Kontakt telefoniczny do Zamawiającego w sprawach :- merytorycznych - 782 452 722, Grzegorz Puławski- proceduralnych - 782 452 650, Maciej Karczewski8. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61-679-19-00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 13:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się