Dostawa zawiesiny FLUXA w op. a' 500ml spray dla TAURON Wytwarzanie S. A. - Oddział El. Łaziska

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzania S.A. zaprasza do złożenia oferty dodatkowej z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego na dostawę:

- ZAWIESINA CZARNA FLUXA BLACK-O 500ml SPRAY (733-334-348-0) w ilości: 180,00 szt.

****************************************
UWAGA:
Zawiesina proszku czarnego FLUXA BLACK-O
Producent zawiesiny: Karl-Deutsch
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkt równoważny. Ofertę należy złożyć wyłącznie na produkt oryginalny wskazanego producenta.
Dodatkowe cechy fizyczne.
Zawiesina olejowa proszku czarnego, gotowa do użytku, zmywalna zmywaczem, odpowiednia do badań metali ferromagnetycznych. Niska zawartość siarki i halogenów zgodnie z DIN EN ISO 9934-2. Zgodna z AREVA NP TLV 9017 oraz innymi regulacjami.

****************************************
Adres dostawy: magazyn Odbiorcy – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne.

Kryteria ogólne:
- Kryterium ocena ofert: cena jednostkowa netto za jm. na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty.
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.


Składając ofertę Oferent akceptuje warunki Zamawiającego i jednocześnie oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem oraz spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
- transport na bazie DDP - magazyn Odbiorcy wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy pozbawiony ukrytych wad.
- wraz z dostawą wymagana aktualna karta charakterystyki.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta;

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.