Doposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4, 64-920 Piła w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
2. Zamówienie realizowane w ramach projektu p.n. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę doposażenia następujących pracowni:
1) pracowni systemów i sieci komputerowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy dla Technikum informatycznego,
2) pracowni projektowania stron internetowych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy dla Technikum informatycznego,
3) pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy,
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferowanego sprzętu.
5. Określone w Załączniku nr 3 do SIWZ wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie doposażenia (sprzętu) o lepszych parametrach.
6. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów sprzętu, służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia.
7. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego sprzętu i gwarantujący opisaną w załączniku nr 3 do SIWZ kompatybilność.
8. Wykonawca dostarczy doposażenie do Zamawiającego - Zespołu Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4, 64-920 Piła.
9. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru.
10. Dostarczone wyposażenie (sprzęt) musi być fabrycznie nowe. Gwarancja – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Dostarczone doposażenie musi być kompletne, musi posiadać wymagane przepisami prawa lub przez producenta certyfikaty, dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
11. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.5. SIWZ.
12. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się