„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020. Postępowanie powtórzone”

» Opis zapytania

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2020.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac
z zakresu gospodarki szkółkarskiej, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, pozyskanie produktów ubocznych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ,
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.
4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowi wyłącznie element opisu przedmiotu zamówienia i został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)”
Część I) Pakiet 4 – szkółka leśna;
Część II) Pakiet 5 – rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na dwa Pakiety. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Klonowa 12
Polanów 76-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
Klonowa 12
Polanów 76-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się