ZAKUP I DOSTAWY W CZĘŚCIACH SUROWIC, ODCZYNNIKÓW, SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa w roku 2020 materiałów laboratoryjnych w ilościach i asortymencie wymienionym w załączniku nr 2 a, b, c i d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ) pogrupowanych w czterech pakietach obejmujących odpowiednio:
Pakiet I - surowice wykorzystywane do prowadzenia testów różnicujących (surowice do testu ELISA i testu IF złącznik 2a).
Pakiet II - organiczne i nieorganiczne odczynniki chemiczne (złącznik 2b).
Pakiet III - szkło laboratoryjne (złącznik 2c).
Pakiet IV - drobny sprzęt laboratoryjny (złącznik 2d).
(CPV 24.30.00.00-7, 33.69.63.00-8, 19.52.0000-7, 33.79.30.00-5, 33.19.25.00-7)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większej ilości artykułów wyspecyfikowanych w pakiecie/pakietach do 20% wartości zamówienia podstawowego, w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia okoliczności. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę obejmującą wszystkie artykuły wyspecyfikowane
w pakiecie zgodnie z dokonanym podziałem. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, dwa, trzy, jak i również cztery pakiety.
Miejsce dostaw - Realizacja zamówienia następować będzie w częściach - sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r. na podstawie składanych Wykonawcy, wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, zamówień. Miejsce realizacji dostaw będzie każdorazowo wskazane w zamówieniach częściowych i obejmować może: Laboratorium Wojewódzkie z siedzibą w Sieradzu, ul. P.O.W. 29. lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przy ul. Siewnej 13 a oraz ewentualne inne lokalizacje na terenie województwa łódzkiego podane przez Zamawiającego w zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

SIEWNA 13A
ŁÓDŹ 94-250
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

WIORiN w Łodzi
SIEWNA 13A
ŁÓDŹ 94-250
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.