Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni polegającej na: wycince drzew, podcince suchych gałęzi drzew, frezowaniu pni drzew, utylizacji wyciętych gałęzi wraz z wywozem, mechanicznym (obustronnym) koszeniu poboczy, ręcznym obkaszaniu terenów zielonych przy chodnikach oraz wycince zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 8 części/zadań:
1) Zadanie nr 1 - wycinka drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:
2) Zadanie nr 2 - podcinka suchych gałęzi drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:
3) Zadanie nr 3 - frezowanie pni drzew w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:
4) Zadanie nr 4 – utylizacja wyciętych gałęzi wraz z wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku:
5) Zadanie nr 5 – mechaniczne (obustronne) koszenie poboczy w pasach dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku (obwód nr 1):
I koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 15.06.2020 r.
II koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 28.07.2020 r.
III koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 235.300 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 25.09.2020 r.
6) Zadanie nr 6 – mechaniczne (obustronne) koszenie poboczy w pasach dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 roku (obwód nr 2):
I koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 15.06.2020 r.
II koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 28.07.2020 r.
III koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 27.08.2020 r.
IV koszenie: na pisemne zlecenie Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę w ilości 240.760 m² poboczy dróg, jednak nie później niż do 25.09.2020 r.
7) ZADANIE NR 7 Ręczne obkaszanie terenów zielonych przy chodnikach wzdłuż dróg powiatowych:
8) ZADANIE NR 8 Wycinka zakrzaczeń wraz z utylizacją i wywozem w pasach drogowych dróg powiatowych:
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale I SIWZ, specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wykaz dróg powiatowych - załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom, zgodnie z art. 36a ust.1 Ustawy.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawców, w oparciu o art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji na temat części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
6. Usługi z zakresu przedmiotu zamówienia klasyfikuje się wg PKWiU pod numerem 81.30.10.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”. W związku z powyższym, usługi objęte niniejszym zamówieniem objęte są 8 % stawką podatku VAT.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania określone w ust. 2 pkt. 1-8 SIWZ.
8. Dla poszczególnych zadań, należy złożyć odrębne formularze ofertowe (wzór załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H do SIWZ).
9. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie należy złożyć odrębne oferty z pełnym kompletem dokumentów dla każdego z zadań.
10. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany będzie odrębnie dla każdego z zadań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański 83-000
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się