Powrót

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków Żydomice w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja objęta zakresem niniejszego zamówienia będzie obejmowała:
1) W zakresie części mechanicznej:
a) modernizację kanałów dopływowych w hali krat – poprawa hydrauliki kanałów w celu eliminacji osadzania się piasku w kanałach w rejonie krat,
b) modernizację układu separacji piasku, transportu pulpy piaskowej oraz płuczki piasku – wykonanie nowej (dodatkowej) instalacji separacji i transportu piasku oraz wymianę pomp do pulpy piaskowej,
c) modernizację osadników wstępnych – zmiana wysokości mocowania przelewów (montaż na tej samej wysokości) oraz przebudowa instalacji usuwania i odbioru flotatu,
d) doposażenie komory rozdziału ścieków (obiekt nr 5) przed osadnikami wstępnymi (wyposażenie 3 szt. zastawek w napędy elektryczne), wykonanie by-passu umożliwiającego skierowanie odpływu z pompowni ścieków retencjonowanych bezpośrednio do kanału za osadnikami wstępnymi (z pominięciem osadników wstępnych),
e) przebudowa i doposażenie komór spustowych osadu surowego (obiekt nr 6.4 i 6.3) z osadników wstępnych – wymiana istniejących studni spustowych, montaż zasuw z napędem elektrycznym w każdej komorze,
f) budowę komory pomiarowej dla montażu sondy gęstości osadu surowego oraz montażu króćca do płukania, (obiekt nr 6.5) – nowy obiekt,
g) modernizację komory czerpnej osadu surowego (obiekt nr 6.6) – montaż mieszadła z żurawikiem, montaż pokrywy z włazem rewizyjnym, montaż drabiny, wpięcie do instalacji antyodorowej,
h) modernizację biofiltra dla części mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 11).
2) W zakresie części biologicznej
a) montaż wyposażenia technologicznego w komorze denitryfikacji II (obiekt nr 24.1) – montaż mieszadeł średnioobrotowych do ujednolicenia procesów w całej kubaturze ww. obiektu.
b) doposażenie komory rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi obiekt nr 25 (wyposażenie zastawek w napędy elektryczne),
c) doposażenie i przebudowa kanału przed osadnikami wtórnymi – montaż zgarniacza łańcuchowego kożucha z odprowadzeniem do istniejącej komory, obiekt nr 29), demontaż istniejącej instalacji do gaszenia piany, wymiana istniejącej zastawki przelewowej na zastawkę przyścienną z napędem elektrycznym w komorze i pompowni piany,
d) modernizacja osadników wtórnych (obiekty nr 26.1 i 26.2) – montaż zgarniacza powierzchniowego do części pływających, wykonanie instalacji odbioru flotatu,
e) modernizacja instalacji wody technologicznej - wykonanie nowego ujęcia wody technologicznej oraz instalacji do filtracji i uzdatniania wody technologicznej wraz z zestawem pompowym instalacji wody technologicznej.
3) W zakresie części tłuszczowej:
a) rozbudowę i dostosowanie obiektów nr 9 i 8.3 do odbioru tłuszczy ze stacji zlewnej (obiekt nr 8.1), w tym:
• przystosowanie zbiornika nr 9 do funkcji zbiornika retencyjnego odpadów tłuszczowych, wraz z montażem wyposażenia,
• przebudowa instalacji w pompowni (obiekt nr 8.3) – przystosowanie do odbioru tłuszczy z obu zbiorników – istniejącego (obiekt nr 8.2) i przebudowywanego (obiekt nr 9), montaż nowej pompy oraz nowego maceratora o zwiększonej wydajności, przystosowanej od odbioru odpadów z obu zbiorników, montaż przepływomierza,
b) modernizacja instalacji dla zbiornika 8.2 – montaż dodatkowego mieszadła,
c) budowa komory zasuw przy zbiorniku 8.2 – demontaż istniejących kręgów, montaż nowej komory, montaż napędów elektrycznych na zasuwach 8.2.17 – nowy obiekt,
d) modernizacja rurociągu przelewu awaryjnego tłuszczy ze zbiornika tłuszczy ob. 8.2 (wykonanie włączenia rurociągu do studni czerpnej studni osadu surowego ob. 6.6, nadbudowa studni rewizyjnych na trasie przebiegu rurociągu w nawiązaniu do istniejącego poziomu terenu, likwidacja zbędnych studni),
e) modernizacja istniejącego biofiltra – dostosowanie do potrzeb dla całego węzła tj. obiektów nr 8.1, 8.2, 8.3 i 9,
f) doprowadzenie wody technologicznej z punktem poboru.
4) W zakresie części osadowej
a) wykonanie instalacji chroniącej WKF (obiekt nr 42), pozostałe zbiorniki oraz rurociągi osadów przed osadzaniem się zawiesin (piasku) i struwitem,
b) wykonanie połączenia instalacji cyrkulacji osadu z WKF do stacji wymienników z instalacją tłoczną osadu surowego do WKF– wykonanie nowego odcinka rurociągu łączącego, montaż nowych zasuw z napędem elektrycznym oraz napędu na istniejącej zasuwie,
c) montaż napędu elektrycznego na zasuwie w komorze KZ1, na rurociągu do spustu osadu ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 43),
d) wykonanie rurociągu do spustu osadu przefermentowanego ze stożka dolnego WKF (obiekt nr 42) na laguny osadowe (obiekty nr 47.1 – 47.4),
e) montaż sondy gęstości na rurociągu osadu przefermentowanego podawanego na wirówki, króciec i zawór do instalacji dozowania – PIX (instalacje w KZ6 - przebudowa komory), wizualizacja parametrów w hali wirówek,
f) modernizacja i dostosowanie układu transportu i higienizacji wapnem osadu odwodnionego po wirówkach ob.1.5 do wydajności wirówek.
5) Roboty związane:
• przebudowa i rozbudowa układu zasilania, monitoringu i sterowania oczyszczalni i jej obiektów,
• montaż aparatury kontrolno – pomiarowej.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami wybudowanie i użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w podziale na etapy, na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Przy ustalaniu terminów i kolejności zadań do realizacji Wykonawca uwzględni jako pierwsze zadania, które nie wymagają uzyskania stosownych zezwoleń administracyjnych.
W zakresie zamówienia należy ująć w szczególności:
• uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej;
• wykonanie wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz, analiz, map, niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia;
• opracowanie koncepcji techniczno – technologicznej dla całego zakresu inwestycji, uzgodnienie jej z Zamawiającym
• opracowanie w niezbędnym zakresie projektów budowlanych, w tym projektów branżowych, uzgodnienie ich z Zamawiającym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę;
• opracowanie projektów wykonawczych, w tym projektów branżowych dla całości inwestycji, zgodnych co do rozwiązań z projektami budowlanymi, stanowiących ich uszczegółowienie;
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
• wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
• przeszkolenie personelu użytkownika
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia;
• sporządzenie wykazu środków trwałych zrealizowanych w ramach niniejszej inwestycji
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót;
Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawione w PFU materiały są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego proponowanych materiałów, wyposażenia oraz urządzeń przed opracowaniem dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wytycznych dotyczących realizacji poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie zastosowane w przedmiotowym przedsięwzięciu rozwiązania muszą ograniczać wpływ oczyszczalni na środowisko, w tym powinny ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza i neutralizację substancji zapachowych oraz chronić klimat akustyczny poprzez ograniczenie emisji dźwięku.

2. Szczegółowe warunki realizacji umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych, dostaw oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (określany również jako ,,PFU”), stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Juliusza Słowackiego 70
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 70
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się