Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

» Opis zapytania

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania:

3.2.1 Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych wg wymagań opisanych w Załączniku
do OPZ
 Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość dostarczanego sprzętu, jego specyfikację techniczną został zawarty w Załączniku do OPZ, stanowiącym załącznik do SIWZ.
 Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
 Jeśli przedmiot zamówienia obejmuje oprogramowanie jako odrębną pozycję lub oprogramowanie stanowi integralną cześć produktu, to musi być ono oryginalne, w polskiej wersji językowej, nowe, nieużywane, nigdy wcześnie nieaktywowane. Oprogramowanie posiada wszelkie niezbędne, wymagane oznakowania, które umożliwią potwierdzenie jego oryginalności, autentyczności (możliwość dokonania weryfikacji jego legalności przez zamawiającego).
 Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania, uruchomienia i montażu, ponadto elementy w ramach zestawów muszą być ze sobą kompatybilne. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, certyfikat CE (jeśli dotyczy), aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp.
 Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała różne modele sprzętu, jednakże spełniające wymogi minimalne, określone w Załączniku nr 1 OPZ.
 Wskazane w załączniku nr 1 OPZ parametry techniczne są minimalnymi parametrami technicznymi, wykonawca może zaproponować sprzęt o równoważnych parametrach lub wyższych.
 W przypadku, gdy użyto nazw własnych, znaków towarowych itp. dla opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o porównywalnych parametrach technicznych lub wyższych. Użycie przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, itp. ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu, każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.

3.3 Miejsce dostawy:
Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Realizatorów (odbiorców) zamówienia określonych w rozdziale 1. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy, w tym przejazdu, dojazdu ewentualnych noclegów, itp. osób odpowiedzialnych za instalację lub uruchomienie przedmiotu dostawy.
3.4 Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją zamówienia.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.


3.6 Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 39161100-6 Pomoce dydaktyczne
Kod CPV: 39290000-1 Wyposażenie różne
Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod CPV: 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Kod CPV: 39162000-5 Pomoce naukowe
Kod CPV:22114300-5 Mapy
Kod CPV:38510000-3 Mikroskopy
Kod CPV:38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
Kod CPV:33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
Kod CPV:38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
Kod CPV:38410000-2 Przyrządy pomiarowe
Kod CPV:33696300-8 Odczynniki chemiczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kaliska 19
Goszczanów 98-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Goszczanów
ul. Kaliska 19
Goszczanów 98-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się