DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH Z DZIERŻAWĄ BUTLI I SPRZĘTU

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, dla lokalizacji przy ul. Biernackiego 9, ul. Lubartowskiej 81, Herberta 21, w ilościach określonych w załączonym formularzu cenowym wraz z dzierżawą butli oraz niezbędnego sprzętu:
3.1.1. tlen medyczny gazowy
- Zamawiający będzie dzierżawił 13 butli (typ LIV), z tlenem gazowym, z zaworem zintergowanym każda, w tym 4 butle o pojemności 2 litrów i 9 butli - 5 litrowych, umożliwiającym podłączenie respiratora transportowego lub prowadzenia tlenoterapii biernej.
- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.
3.1.2. mieszanina gazów medycznych tlen/ podtlenek azotu 50%/ 50%,
- Zamawiający nie posiada własnych butli, a napełnione będą przedmiotem dzierżawy do czasu wykorzystania gazu przez pacjentki na Oddziale Położniczym z Oddziale Patologii Ciąży, przy ul. Lubartowskiej 81 – w ilości szt. 2.
- Dostawa w butlach kompletnych, z zaworem zintergowanym do obsługi przez pacjentki, z plombą termokurczliwą
- Odbiór towaru (każda dostawa) winien być potwierdzony na dokumencie dostawy oraz dostarczonym świadectwem jakości.
- Zamawiający wymaga do podawania mieszaniny gazów pacjentkom: ustnika jednorazowego użytku z filtrem antybakteryjnym (i/lub p/wirusowym) przeznaczonego do podawania ww. mieszaniny leku z zaworem wydechowym jednorazowego użytku, uniemożliwiającego powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń, celem eliminacji zakażeń wirusowych i bakteryjnych oraz grzybów, z informacją o czystości mikrobiologicznej oraz datą ważności od jednego producenta zabezpieczając ewentualne nieszczelności (posiadającego aktualne dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzające oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. nr 679), na potwierdzenie spełniania wymagań Dyrektywy 93/42/EEC).

Ponadto dla zapewnienia możliwości przemieszczania się i mobilności, Wykonawca nieodpłatne udostępnieni wózek niezbędny do transportu butli w ilości sztuk 2, gwarantując bezpieczeństwo podczas stosowania mieszaniny, bez konieczności jej przenoszenia. Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi, użytkowania, przechowywania i stosowania, zgodnie z zapisami karty charakterystyki i obowiązującymi procedurami medycznymi i sanitarnymi w szpitalu. Serwisowanie zaworu do podawania gazu po stronie Wykonawcy, bez konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych. W przypadku awarii – wymiana zaworu na nowy, wolny od wad (lub dostarczenie zaworu zastępczego), na koszt Wykonawcy.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto oznakowanie butli, napełnianie, transport, legalizację butli, obsługę serwisową i konserwację sprzętu, w celu zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa użycia oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego z zakresu obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia (pracowników wskazanych przez Zamawiających), także leku będącego mieszaniną gazów medycznych, z przeznaczeniem dla pacjentek.

3.4. Wszystkie produkty powinny posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności, liczony każdorazowo od daty dostawy do Zamawiającego. Oferowany termin stanowią kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 11 oraz ppkt. 19.11. niniejszej SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 00:00


» Lokalizacja

ul. Biernackiego 9
Lublin 20-089
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
ul. Biernackiego 9
Lublin 20-089
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.