Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, D, kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E, D dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, D, kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E, D dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18).
Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów:
1. prawo jazdy kategorii: C,
2. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E,
3. kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E,
4. prawo jazdy kategorii D (z kat. B),
5. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii D,
dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!”(nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18),
na terenie: Powiat suwalski - M. Suwałki

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu:
a) „Prawo jazdy kat. C” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.);
b) „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E” zgodnie: z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 z późn. zm.);
c) "Kwalifikacja wstępna w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E” zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 z późn. zm.);
d) „Prawo jazdy kat. D” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.);
e) "Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. D” zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 z późn. zm.);

Przeprowadzone kursy mają na celu przygotowanie ich uczestników/uczestniczek do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu:
• na prawo jazdy kat. C przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę,
• na prawo jazdy Kat D (z kat. B) przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

2. Liczba godzin kursu obejmuje:
a) kurs prawo jazdy kat. C : 50 godzin, w tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz., 1 godzina – 45 min.,
- zajęcia praktyczne 30 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E:
140 godzin zegarowych, w tym 130 godz. teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych (w zależności od tego czy zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych będą odbywały się przy wykorzystaniu urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych powinien być zgodny z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
c) Kurs kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E:
280 h, z czego 260h to zajęcia teoretyczne, a 20h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzą: 4h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych oraz 16h jazdy w ruchu drogowym.
d) Kurs prawo jazdy kat. D (z kat. B) – 80 godzin, w tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz., 1 godzina – 45 min.,
- zajęcia praktyczne 60 godz. na osobę, 1 godzina – 60 min.
e) Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. D:
140 godzin zegarowych, w tym 130 godz. teoretycznych i 10 godz. zajęć praktycznych (w zależności od tego
czy zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych będą odbywały się przy wykorzystaniu urządzenia,
o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Czas
trwania zajęć teoretycznych i praktycznych powinien być zgodny z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

3. Liczba uczestników kursu (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE) :
a) Prawo jazdy kat. C: 8 UP
b) Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat, C, C+E: 7 UP
c) Kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E: 1 UP
d) Prawo jazdy kat. D (z kat. B): 1 UP
e) Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. D: 1 UP
Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z realizacji projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia grupy do przeszkolenia ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do wysokości 50% zamówienia podstawowego, w okresie do dnia zakończenia realizacji umowy podstawowej, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w zakresie:
organizacji i przeprowadzenia kursów:
1. prawo jazdy kategorii: C,
2. kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E,
3. kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kategorii C, C+E,
4. prawo jazdy kategorii D (z kat. B),
5. kwalifikacji wstepnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kategorii D,
dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18), na terenie: Powiat suwalski - M. Suwałki.
UZASADANIENIE:
Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z realizacji projektu prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość !”, Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby uczestników kursów z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowym.
Kolejni uczestnicy projektu będą kierowani do udziału w kursach, po zakończeniu poszczególnych etapów rekrutacji.
Zamówienia będą realizowane na zasadach i warunkach umowy podstawowej.
Zlecenie Wykonawcy ww. zamówień będzie wprowadzane do treści umowy o zamówienie podstawowe jako zmiana umowy (aneksem do umowy).
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone pod warunkiem, że Zamawiający podczas uzupełniającej rekrutacji, zrekrutuje osoby do przeszkolenia z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Powyższa informacja o przewidywanej przez Zamawiającego możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku – a po stronie Wykonawcy roszczenia – jego udzielenia.

4. Wymagane miejsce prowadzenia kursu zawodowego: miasto Suwałki.

5. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2020 r.

6. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga w szczególności:
a) Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie harmonogramów szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu program i harmonogram szkolenia dot. ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO.
b) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg uzgodnionego programu i harmonogramu szkolenia. Wykonawca nie wprowadza żadnych zmian w harmonogramie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
c) Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramów szkolenia i okresu realizacji umowy.
d) Szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia mogą odbywać się w godzinach porannych/ popołudniowych/ wieczornych, od poniedziałku do niedzieli/ zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników. Zajęcia praktyczne odbywać się mogą w terminach indywidualnie ustalonych pomiędzy Uczestnikiem i instruktorem.
e) Wykonawca zorganizuje i opłaci każdemu Uczestnikowi kursu wymagane badania – niezbędne przed rozpoczęciem kursu.
f) Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić każdemu uczestnikowi bezzwrotne materiały szkoleniowe: podręcznik tematyczny, płytę CD z testami egzaminacyjnymi, skrypt adekwatny do omawianej tematyki, itp. (pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone uczestnikowi w chwili rozpoczęcia kursu). Wszystkie materiały, które otrzymają uczestnicy winny posiadać niezbędne oznakowania: znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, znak flagi Rzeczypospolitej Polskiej, znak Funduszy Europejskich z nazwą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Materiały w formie drukowanej muszą być trwale połączone ze sobą (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). Wymagane jest, aby materiały były nowe, nieużywane adekwatne do treści szkolenia, dobre jakościowo oraz przekazane uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia za pokwitowaniem ich odbioru. Uczestnikom Wykonawca przekaże też program szkolenia i harmonogram szkolenia.
g) Wykonawca zapewni sale wykładowe, w których będą odbywały się zajęcia teoretyczne spełniające wymogi BHP oraz posiadające zaplecze sanitarne. Pomieszczenia, w których będą realizowane zajęcia winny być dostosowane do prowadzenia zajęć, z odpowiednim oświetleniem, wentylacją i akustyką. Każdy uczestnik kursu powinien mieć indywidualny dostęp do urządzeń i sprzętu (m.in. krzesło, stolik).
h) Wykonawca zobowiązany jest oznaczać sale, w których prowadzone będą zajęcia znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, znakiem flagi Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta – www.power.gov.pl)
i) Wykonawca zorganizuje i opłaci egzaminy zewnętrzne: Wykonawca zorganizuje i opłaci egzamin państwowy na prawo jazdy kat. C i kat. D; Wykonawca pokrywa koszty testu kwalifikacyjnego na: Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, oraz Kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla kat. D.
j) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.) oraz wskazaniami Zamawiającego. W szczególności Wykonawca prowadzi niezbędną dokumentację (niektórą na wzorach Zamawiającego).
k) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia w/w okresu. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.
l) Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
Prawo jazdy kategorii C,: potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych kat. C, karty przeprowadzonych zajęć kat. C, dziennik zajęć kat. C, zaświadczenia ukończenia kursu, arkusze egzaminu wewnętrznego teoretycznego kat. C, arkusze egzaminu wewnętrznego praktycznego kat. C, listy obecności na kat. C, historia przebiegu państwowego egzaminu kat. C, protokoły przeprowadzonego egzaminu kat. C
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E : zaświadczenia ukończenia kursu, świadectwa ukończenia kwalifikacji, dziennik szkolenia, listy obecności, protokół z przeprowadzonego egzaminu na test kwalifikacyjny, karty zajęć praktycznych.
Kwalifikacja wstępna w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E: zaświadczenia ukończenia kursu, świadectwa ukończenia kwalifikacji, dziennik szkolenia, listy obecności, protokół z przeprowadzonego egzaminu na test kwalifikacyjny, karty zajęć praktycznych.
Prawo jazdy kat. D: potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych kat. D, karty przeprowadzonych zajęć kat. D, dziennik zajęć kat. D, zaświadczenia ukończenia kursu, arkusze egzaminu wewnętrznego teoretycznego kat. D, arkusze egzaminu wewnętrznego praktycznego kat. D, listy obecności na kat. D, historia przebiegu państwowego egzaminu kat. D, protokoły przeprowadzonego egzaminu kat. D
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego dla kat. D: zaświadczenia ukończenia kursu, świadectwa ukończenia kwalifikacji, dziennik szkolenia, listy obecności, protokół z przeprowadzonego egzaminu na test kwalifikacyjny, karty zajęć praktycznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Teofila Noniewicza
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się