„Realizacja szkoleń specjalistycznych (Język angielski w branży mechanicznej) dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia usługi pn. „Realizacja szkoleń specjalistycznych (Język angielski w branży mechanicznej) dających dodatkowe kwalifikacje, zwiększających szanse na rynku pracy dla uczniów oraz podnoszących kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku objętych wsparciem w projekcie „Wykształceni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia:
Szkolenie „Język angielski w branży mechanicznej” wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi potwierdzającymi nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych dla 10 uczniów (1 grupa), w łącznym wymiarze 60 godz. dydaktycznych zajęć (1 godz. = 45 min. zajęć). Zajęcia będą realizowane w okresie od II.2020 do VI.2020 r., w oparciu o harmonogram ustalony przez Zamawiającego. Planuje się realizację zajęć z częstotliwością 4 - 6 godz. tygodniowo.

Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych i musi obejmować co najmniej zagadnienia (ramowy program szkolenia) takie, jak:
- poszukiwanie pracy, oferty pracy i rozmowa kwalifikacyjna, słownictwo związane
z zakładem pracy,
- bezpieczeństwo w miejscu pracy,
- typowe dla miejsca pracy czynności,
- nazwy urządzeń do obróbki mechanicznej oraz nazwy podzespołów - - nazwy narzędzi stosowanych do obróbki mechanicznej
- nazwy materiałów narzędziowych oraz materiałów chłodzących i smarujących,
- rysunek techniczny, podstawowe pojęcia geometryczne, dokumentacja techniczna,
- nazwy sposobów obróbki: toczenie, frezowanie, wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie; rodzaje toczenia; rodzaje frezowania,
- parametry obróbki,
- nazwy urządzeń mocujących narzędzia i przedmioty obrabiane,
- przyrządy pomiarowe,
- podstawowe pojęcia związane z programowaniem urządzeń do obróbki mechanicznej, struktura programu,
Szkolenie winno być zrealizowane w sposób, który doprowadzi do tego, że uczestnik po jego ukończeniu nabędzie umiejętności (osiągnie efekty uczenia się) co najmniej w następującym zakresie:
Znajomości słownictwa branżowego i zwrotów językowych:
- stosować zwroty językowe związane z poszukiwaniem pracy oraz rozmową kwalifikacyjną, posługiwać się zasobem środków językowych, umożliwiających realizację zadań zawodowych oraz wykonywanie codziennych obowiązków w pracy,
- korzystać z niemieckojęzycznych źródeł informacji,
- posługiwać się specjalistycznym słownictwem obejmującym następujące obszary tematyczne: nazwy maszyn i elementów budowy maszyn, nazwy narzędzi, nazwy określające metody obróbki skrawaniem, nazwy przedmiotów obrabianych, nazwy materiałów narzędziowych, nazwy przyrządów do mocowania przedmiotów obrabianych oraz do mocowania narzędzi, nazwy określające wymiary; słownictwo związane z rysunkiem technicznym, nazwy przyrządów pomiarowych, słownictwo związane z programowaniem, i funkcji technologicznych, słownictwo związane
z dokumentacją techniczną,
stosować słownictwo z zakresu komunikacji w miejscu pracy,
- stosować wyrażenia i zwroty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Umiejętności rozumienia ze słuchu
- zrozumieć komunikaty, słowa i wyrażenia branżowe charakterystyczne dla branży mechanicznej,
- zrozumieć i zinterpretować sens wypowiedzi i komunikatów dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych i codziennych obowiązków,
- analizować komunikaty przekazywane bezpośrednio przez przełożonych
i współpracowników, zrozumieć i reagować na komunikaty z zakresu poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej,
- zrozumieć przekazywane polecenia i instrukcje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Umiejętności rozumienia tekstu pisanego
- czytać ze zrozumieniem informacje i ogłoszenia o pracę zawierające wymagania zawodowe,
- czytać ze zrozumieniem proste teksty branżowe,
- rozumieć fachowe wyrażenia oraz terminologię,
- wyszukiwać konkretne informacje w tekście,
- rozumieć istotę tekstów bardziej złożonych, mimo niezrozumienia części wyrażeń i struktur, interpretować pisemne polecenia dotyczące wykonywania zadań zawodowych,
- czytać przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Umiejętności pisania
- przygotować i redagować dokumenty związane z poszukiwaniem pracy (CV),
- sporządzać krótkie teksty funkcjonalne, np. zamówienie materiałów lub
- notatkę informacyjną dla współpracowników,
- sporządzać krótkie i zwięzłe notatki.
Umiejętności prowadzenia rozmowy
- przedstawić swoje umiejętności zawodowe podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- komunikować się z przełożonymi w sprawie warunków zatrudnienia oraz wykonywania zadań zawodowych,
- formułować zrozumiałe, nieskomplikowane wypowiedzi umożliwiające skuteczne komunikowanie się w środowisku zawodowym ze współpracownikami, przełożonymi, kolegami, a także klientem,
- rozumieć główny sens przekazy, mimo że nie rozumie wszystkich wyrażeń
i struktur w nim użytych.

Szerzej w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Szkolna 1
Świdnik 21-045
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego
ul. Szkolna 1
Świdnik 21-045
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się