Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność w ramamch projketu pn. Modernizacja kształcenia zawodwego w Małopolsce II

» Opis zapytania

1. Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego Nr ZP-01/MKII/20 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. 2. Pomoc dydaktyczna niezbędna jest do prowadzenia zajęć on-line w obszarze żywność . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zdrojowa 18
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
ul. Zdrojowa 18
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się