Przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Własna firma w EGO”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przygotowaniem biznesplanów dla uczestników projektu pn. „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia.
2. Wsparcie doradczo - szkoleniowe dzieli się na:
1) podstawowe,
2) specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego.
3. Podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe obejmuje:
1) szkolenia grupowe,
2) doradztwo indywidualne udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej.
4. Specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego obejmuje:
doradztwo indywidualne udzielane od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu.
5. Celem wsparcia doradczego - szkoleniowego jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez odpowiednio dobrane bloki doradczo- szkoleniowe.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem każdej formy wsparcia, tj. szkoleń grupowych, doradztwa indywidualnego udzielanego do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu, zdiagnozuje potrzeby szkoleniowe i doradcze uczestników celem dostosowania i dopasowania wsparcia do ich potrzeb i oczekiwań.
7. Wykonawca w diagnozie potrzeb doradczych - szkoleniowych uwzględni m.in. tematykę z zakresu pozyskiwania klientów, sprzedaży, marketingu i promocji, wejścia i działalności na rynkach zewnętrznych.
8. Wykonawca podczas realizacji wsparcia doradczo - szkoleniowego zobowiązany jest do przekazania uczestnikom projektu informacji zawartych w Regulaminie projektu „Własna firma w EGO”.
9. Program szkolenia będzie obejmował podstawowe zagadnienia z zakresu:
1) podstawy prawne i formy prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania,
2) rejestracja działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, uzyskanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika do składek ZUS, zgłoszenie do US i uzyskanie numeru NIP, otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego,
3) prowadzenie działalności gospodarczej: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa, środki trwałe amortyzacja i ewidencja, podstawowe zagadnienia dotyczące wydatkowania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, pozyskiwanie klientów, kontrahentów,
4) tworzenie biznesplanu: cel, zasady konstrukcji i etapy planowania, analiza otoczenia, branża, konkurencja, SWOT, analiza działań marketingowych, analiza finansowa, planowane nakłady finansowe, przychody, koszty, bilans, analiza ryzyka,
5) otoczenie przedsiębiorstwa, segmentacja rynku, luka rynkowa.
10. Wymagane metody nauczania: słowne, oglądowe, praktyczne.
11. Szkoleniami grupowymi zostanie objętych 55 uczestników projektu. Liczba osób może ulec zmianie. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zadania zostanie obliczone na podstawie liczby faktycznie przeszkolonych osób x koszt szkolenia 1 osoby wskazany w formularzu cenowym.
12. Szkolenia zostaną przeprowadzone w 3 grupach szkoleniowych liczących od 10 do 30 uczestników.
13. Miejsce realizacji szkoleń i doradztwa indywidualnego:
1) Ełk - 2 grupy szkoleniowe,
2) Gołdap - 1 grupa szkoleniowa.
14. Termin szkoleń grupowych: od 02.03.2020 r. do 06.03.2020 r.
15. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej - łącznie 90 godzin lekcyjnych dla 3 grup szkoleniowych. Godzina lekcyjna kursu liczy 45 minut. Przerwy będą ustalane w sposób elastyczny.
16. Zajęcia należy przeprowadzić w dniach roboczych (5 dni po 6 godzin lekcyjnych) w przedziale od 8.00 do 19.00.
17. Sala, w której będą przeprowadzane zajęcia powinna być przestronna, odpowiednio wentylowana bądź klimatyzowana, dostosowana do potrzeb grup uczestników pod względem wielkości i wyposażenia. Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
18. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom projektu materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia (skrypty szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrive) oraz materiały piśmiennicze (notatniki, długopisy) oraz wyda zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, uczestnictwa w doradztwie indywidualnym do dnia i od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.
19. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania pomieszczeń dydaktycznych i dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu „Własna firma w EGO” logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, flagą Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zamieścić informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO dostępnymi na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu.
20. Nie dopuszcza się wykorzystania sali restauracyjnej, pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń nieprzystosowanych do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych i doradczych.
21. Wykonawca w każdym dniu szkolenia zapewni uczestnikom 1 przerwę kawową (ciastka, kawa, herbata, woda) oraz ciepły posiłek (drugie danie).
22. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkoleń grupowych.
23. Po ukończonym szkoleniu grupowym Wykonawca wyda uczestnikom projektu:
1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652),
2) certyfikat o ukończeniu szkolenia - zgodnie ze wzorem nr 1 do umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
24. Grupy szkoleniowe uznaje się za zamknięte. Nie dopuszcza się udziału innych osób w szkoleniu lub łączenia więcej grup o tej samej tematyce szkolenia.
25. W miejscu prowadzenia usługi szkoleniowej i usług doradczych, pomieszczenia mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnosciami.
26. Doradztwo indywidualne udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej będzie obejmować zagadnienia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoc merytoryczną w wypełnianiu wniosków o dotację (biznesplanów) i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.
27. Doradztwem indywidualnym zostanie objętych 55 uczestników projektu. Liczba osób może ulec zmianie. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zadania zostanie obliczone na podstawie liczby osób faktycznie objętych doradztwem x 8 godzin doradztwa x koszt osobogodziny doradztwa wskazany w formularzu cenowym.
28. Doradztwo indywidualne będzie przeprowadzone w wymiarze 8 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu - łącznie 440 godzin dla 55 uczestników, z zastrzeżeniem ust. 27. Doradztwo należy przeprowadzić od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i świąt.
29. Termin doradztwa indywidualnego: od 09.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
30. Po ukończonym doradztwie indywidualnym Wykonawca wyda uczestnikom projektu zaświadczenie o uczestnictwie w 8 godzinnym doradztwie indywidualnym - zgodnie ze wzorem nr 2 do umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
31. Wykonawca do oferty dołączy program podstawowego wsparcia doradczego - szkoleniowego, odpowiadający wymogom określonym w § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652),
32. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia dla podstawowego wsparcia doradczo - szkoleniowego, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiające wykonanie szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego w terminie z jednoczesnym wydłużeniem okresu ich realizacji o czas trwania tych okoliczności.
33. Doradztwo indywidualne udzielane od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu będzie dotyczyło doradztwa i pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.:
1) pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu rozliczenia otrzymanej dotacji inwestycyjnej,
2) doradztwo w zakresie prawidłowego wydatkowania dotacji i wsparcia pomostowego (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane),
3) pomoc przy wypełnieniu dokumentów skierowanych do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
34. Doradztwem indywidualnym zostanie objętych 47 uczestników projektu, z zastrzeżeniem ust. 27, w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu - łącznie 188 godzin zegarowych dla 47 uczestników projektu.
35. Termin doradztwa indywidualnego: od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. W podanym okresie, wymiar doradztwa indywidualnego przypadający na każdy miesiąc kalendarzowy nie może być niższy niż 50 godzin. Doradztwo należy przeprowadzić od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i świąt.
36. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi dostarczy Zamawiającemu program doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu.
37. Po zakończeniu doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu, Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenie o uczestnictwie w doradztwie - zgodnie ze wzorem nr 3 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ.
38. Miejsce realizacji doradztwa indywidualnego przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej:
1) Ełk – dla uczestników szkoleń realizowanych w Ełku,
2) Gołdap - dla uczestników szkoleń realizowanych w Gołdapi.
39. Podczas realizacji usług, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp, zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Krótka 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się