Dostawa autocysterną kwasu solnego technicznego gat. I w/p na 100 proc. zawartość chlorowodoru min. 31% dla potrzeb TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział El. Jaworzno II

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty dodatkowej z udzielonym rabatem cenowym na wykonanie dostawy:

KWASU SOLNEGO TECHNICZNY OCZYSZCZONEGO GAT. I W/P NA 100% ZAWARTOŚĆ CHLOROWODORU MIN. 31% WG POLSKIEJ NORMY PN-69/C-84046 – dostawa autocysterną – w ilości: 8 000 kg.

****************************************
UWAGI:
Wymagane parametry dla zamawianego kwasu:
ZAWARTOŚĆ KWASU SIARKOWEGO W PRZEL NA SO42 - MAX. 0,05 %
ZAWARTOŚĆ ŻELAZA FE3+ - MAX. 0,005 %
ZAWARTOŚĆ ZW. ORGANICZNYCH - MAX. 0,1 %
ZAWARTOŚĆ ARSENU - MAX. 0,0002%
GĘSTOŚĆ - 1,165 g/ml

- Dostawa Autocysterną przystosowaną do tego celu (pełna autocysterna) Złącze: Komloc D 300 z gwintem wewnętrznym 3’’
- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę charakterystyki oferowanego produktu celem jego weryfikacji.
***************************************

Adres dostawy: magazyn Odbiorcy Oddział Elektrownia Jaworzno III - magazyn: Elektrowni II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno.

Kryteria ogólne:
- Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto za jm (kg.), na podstawi której system przelicza łączną wartość złożonej oferty;
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.

Składając ofertę Oferent akceptuje warunki Zamawiającego i jednocześnie oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem oraz spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
- transport na bazie DDP, magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III - magazyn: Elektrowni II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno - wg Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy pozbawiony ukrytych wad.

Dokumenty wymagane przy dostawie:
- dowód dostawy
- świadectwo kontroli jakości stwierdzające pochodzenie produktu oraz jakość dostarczonego ługu.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się