Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew, krzewów oraz usługi wykonania trawników z siewu i z zastosowaniem gotowej darni w Chorzowie

» Opis zapytania

I. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:
- cięcia sanitarne drzew,
- ścinanie drzew z frezowaniem pni i korzeni,
- sadzenie drzew,
- sadzenie krzewów,
- odmładzanie krzewów,
- przycięcie żywopłotów,
- karczowanie krzewów,
- zakup, transport i rozścielenie 1 m3 kory sosnowej drobno mielonej,
- zakup, transport i rozścielenie piaszczystej ziemi,
- wykonanie trawników dywanowych z siewu,
- wykonanie trawników dywanowych z zastosowaniem gotowej darni.

Szczegółowy zakres prac określony jest w załączniku nr 8 do SIWZ

II. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia:
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. )
2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby, co najmniej 2 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym:
- w branży ogrodniczej: 2 osoby.
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
1) Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób np. zanonimizowane kopie umów o pracę, oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, np. oświadczenia zatrudnionych osób, potwierdzającego, że wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia :
1) Czynności robotnika opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 300,00 PLN.
2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu opisanym wyżej
i naliczyć karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości zamówienia
o którym mowa w §3 ust. 1 wzoru umowy oraz naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 1.
3) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności robotnika opisane w przedmiarze robot na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 1000,00 zł , za każdą osobę zatrudnioną w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie oraz określone w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Rynek 1
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się