ZAPYTANIE OFERTOWE sygn. EZP/73/2020 - MANSZETY I PŁOZY

» Opis zapytania

Nazwa: Manszety i płozy
Opis: Manszety i płozy
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Cena (cena netto oferty)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (... dni od złożenia zamówienia, proszę podać.)
Gwarancja (min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value ()

Opis i specyfikacja:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na cykliczne dostawy manszet i płóz w roku 2020.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Porozumienie handlowe zawarte zostanie na okres do 31.12.2020 r.
2. Ilości wskazane w załączniku nr 2 oszacowane zostały z zachowaniem
należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania OPEC do
nabycia asortymentu w takim wymiarze a służyć winny jedynie ocenie skali
przewidywanych sukcesywnych zamówień.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa w Przedmiocie zamówienia oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) w trakcie obwiązywania porozumienia handlowego.

4. Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia).

5. Niezrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.

6. Dostawca zobowiązuje się do:

- cyklicznych dostaw towarów na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;

- dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich identyfikację.

7. Termin płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia.

8. Gwarancja: min. 24 miesiące.
9. Termin realizacji dostaw: prosimy o wskazanie w ofercie przewidywanego terminu realizacji dostaw.
Postanowienia końcowe: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia". Po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie rozważymy zawarcie porozumienia handlowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty np. w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego EZP/73/2020.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (058) 627 38 16, kom. 509 267 874 - Joanna Papis.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się