Realizacja usługi polegającej na wycince podcince frezowaniu pni drzew, karczowaniu samosiejek, na terenie zamkniętym w kompleksach wojskowych znajdujących się w Garnizonie Rzeszów, Nisko, Jarosław.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince, podcince, frezowaniu pnia drzew, karczowaniu samosiejek, na terenie zamkniętym w kompleksach wojskowych znajdujących się w:
- Rzeszowie, ul. Langiewicza 4,
- Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 22,
- Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 10,
- Rzeszowie, ul. Konopnickiej 5,
- Rzeszowie, ul. Strzelniczej 33,
- Nisku, ul. Sandomierskiej 20,
- Jarosławiu, ul. 3-Maja 80

2. Jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie w sposób wadliwy, Zamawiający ma prawo wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
3. W przypadku uszkodzenia Infrastruktury technicznej obiektów, dróg a także wyrządzeniu szkody osobom trzecim oraz w mieniu osób trzecich – Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
4. Wartość realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, w tym w szczególności koszty osobowe Wykonawcy, koszty dojazdu itp.
5. Zamawiający ma prawo wykonywać nadzór i kontrolę zarówno w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot umowy, jak i po ich zakończeniu.
6. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonywania prac na terenach kompleksów wojskowych, w obrębie których realizowany będzie przedmiot umowy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
7. Szczegółowy wykaz prac, stanowiących przedmiot zamówienia określa załącznik nr 5/ załącznik nr 1 do umowy, stanowiący integralną część SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się