Wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

» Opis zapytania

Nazwa: Wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Cena netto za godzinę pracy (Zgodnie z pkt 3 ppkt 3.1 Dz. III SIWZ)
System RCP jest wykonany jako: dodatkowa funkcjonalność SAP / odrębne oprogramowanie współpracujące z SAP (Zgodnie z pkt 3 ppkt 3.1 Dz. III SIWZ)
Pełnomocnictwo (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 1) Dz. III SIWZ - opcjonalnie)
Formularz Ofertowy (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 2) Dz. III SIWZ)
Wykaz wykonanych projektów (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 3) Dz. III SIWZ )
Lista zasobów osobowych po stronie Wykonawcy dedykowanych do realizacji Zakupu (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 4) Dz. III SIWZ )
Oświadczenie Wykonawcy (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 5) Dz. III SIWZ )
KRS/CEIDG (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1) Dz. III SIWZ)
Zaświadczenie z US (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2) Dz. III SIWZ)
Zaświadczenie z ZUS (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2) Dz. III SIWZ)
Dokument potwierdzający wniesienie wadium (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 6) Dział III SIWZ)
Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 7) Dział III SIWZ)
Informacje z banków dot. braku zajęć egzekucyjnych (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 1.2 ppkt 5) Dz. III SIWZ)
Zestawienie wytycznych bezpieczeństwa aplikacji (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 8) Dz. III SIWZ - uzupełniony po zapoznaniu się z Wytycznymi bezpieczeństwa dla wdrażanego oprogramowania PERN S.A. – Załącznik nr 11 do SIWZ)
Umowa spółki cywilnej (Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej (zgodnie z pkt 2.1 ppkt 11 Dz. III SIWZ))
Umowa Konsorcjum (Jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum (zgodnie z pkt 1.5 Dz. III SIWZ))
Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora) (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 9) Dział III SIWZ)
Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Wyciągiem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ (Proszę dołączyć skan zgodnie z pkt 2.1 ppkt 10) Dział III SIWZ)

Opis i specyfikacja:
Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na
realizację Zakupu pod nazwą: "Wdrożenie Systemu Rejestracji Czasu Pracy
(RCP)".Warunki udziału w postępowaniu określone zostały
w załączonym SIWZ. Załączniki:
Nr 1, Nr 2, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 do SIWZ zostaną udostępnione
Wykonawcy w wersji elektronicznej po spełnieniu wymogu, o którym
mowa w pkt 3 Dz. II SIWZ.Oferty proszę składać tylko poprzez Platformę
Zakupową zgodnie z pkt 4 Dział III SIWZ.Osoba do kontaktu: Izabela Balcerzak, tel.:
515-725-433.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

PERN S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się