Utrzymanie pasów drogowych oraz terenów zielonych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2020

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na „Utrzymanie pasów drogowych oraz terenów zielonych stanowiących własność Gminy Tczew w roku 2020”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Zamówienie podzielone jest na następujące części:
Część I - Wycinka drzew w pasach drogowych
a) wycinka drzewa,
b) frezowanie pnia.
Część II - Podcinanie korony drzew w pasach drogowych
Część III - Nasadzenie drzew w pasach drogowych
Część IV - Wykaszanie krzaków (w tym także odrostów pni drzew) w pasach drogowych;
Część V - Prace porządkowe;
a) sprzątanie, czyszczenie i odchwaszczanie chodników,
b) sprzątanie jezdni, krawężników i ścieków deszczowych.
Część VI - Ręczne wykaszanie traw, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych;
a) ręczne wykaszanie traw,
b) uprzątnięcie ściętej trawy.
Część VII - Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg, uprzątnięcie ściętej trawy z poboczy dróg gminnych;
a)mechaniczne wykaszanie traw,
b)uprzątnięcie ściętej trawy.
Część VIII - Czyszczenie studzienek deszczowych/ studni chłonnych/ separatorów/ osadników/ wpustów ulicznych.
Część IX - Sprzątanie wiat przystankowych.
Część X - Uprzątnięcie liści z terenów pasa drogowego w celu bieżącego utrzymania pasów drogowych.
Część XI – Utrzymanie terenów zielonych.
Ustalenia dodatkowe:
1)Drewno pozyskane w związku z prowadzonymi pracami (dot. cz. I, II, IV) oddane zostaje do dyspozycji Wykonawcy prowadzącego prace. Wykonawca kalkulując swą ceną powinien ten fakt uwzględnić i cenę odpowiednio pomniejszyć (uzyskana darowizna).
2)Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia. Prace będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego - niemożliwe jest wskazanie konkretnych ilości na dzień prowadzenia postępowania. Przybliżony harmonogram zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami. Wykonawca będzie wykonywał prace sukcesywnie, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Tczew.
3)Wartości ilości podane w formularzu oferty są wartościami szacunkowymi służące jedynie do wyliczenia ceny oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego podanych ilości w formularzu ofertowym.
4)UWAGA: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę jednostkową dla wyodrębnionych w druku oferty prac pomnożoną przez szacunkową ilość.
5)Obowiązującym wynagrodzeniem jest iloczyn faktycznie wykonanych prac i zaoferowanej ceny jednostkowej.
6)Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za usługę, niezbędnych do prawidłowego jej wykonania, zgodnie z SIWZ. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.
7)Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością. Cena ofertowa za jedną sztukę, m2, mb lub km musi obejmować kompleksowo koszty wykonania usługi (zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym rozdziale), w tym m. in wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, dojazd do miejsca wykonywanych prac na terenie Gminy Tczew, paliwo na realizowane usługi, wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze itp.), środki czystości, grabie, wywóz, utylizacja itp. oznakowanie miejsca prowadzonych prac, pracę ludzi oraz sprzętu wraz z wynagrodzeniem operatora.
8)Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizowaną usługą.
9)Zaoferowane stawki będą stałe bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi.
10)Koszty dojazdów i powrotów w związku z prowadzonymi pracami obciążają Wykonawcę.
11)Koszty objazdów z pracownikiem Zamawiającego, w celu np. wskazania lokalizacji prac, zakresu prac, odbioru wykonanych prac, pokrywa Wykonawca.
12)Prace związane z wycinką drzew, krzaków i odrostów drzew należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
13)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla mieszkańców.
14)Piłą motorową mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych.
15)Nie dopuszcza się pozostawienia nieczystości (w tym krzaków i drzew) w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości. Zakazuje się składowania gałęzi, urobku itp. na poboczach dróg.
16)Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru.
17)Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (zgodnie z zakresem prac i wg potrzeb - kaski, rękawice, kamizelki ostrzegawcze).
18)Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.
19)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia linii napowietrznych, budowli, ogrodzeń itp., ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.
20)Wykonawca w trakcie wykonywania prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie wykonywanych prac.
21)Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. minimum: W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość ubezpieczenia OC stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę.
22)Czas reakcji Wykonawcy (dla każdej części) nie może być dłuższy niż 5 (kalendarzowych) dni od momentu uzyskania informacji o konieczności wykonania prac. Czas realizacji zadania dla każdej części (nie dłużej niż): I – 2szt/dzień, II-20szt./dzień, III-20 szt./na dzień, IV-1000mb lub 100 szt./dzień, V- 100 m2 lub 200 mb /dziennie, VI- 1500 m2/dziennie, VII- 6km/dziennie, VIII – 20 szt./dziennie, IX-5 szt./dziennie, X-1000 m2./dziennie, chyba, że harmonogram prac, będzie to precyzował inaczej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla ich użytkowników.
23)W przypadku, gdy wykonywanie prac wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i uzgodnienia go z Zamawiającym, a w przypadku prac w ciągu drogi publicznej także z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w Tczewie (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót.
24)Zamawiający na bieżąco będzie kontrolować jakość i zakres wykonywanych prac przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wskazówek Zamawiającego.
25)Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ.
26)Rozliczanie następować będzie na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego.
27)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
28)W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XXVI niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lecha 12
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Tczew
ul. Lecha 12
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się