Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi: Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w roku 2020.
2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego. Zamówienie przewiduje utrzymanie dróg powiatowych na terenie ośmiu gmin w powiecie pilskim, w tym dróg zamiejskich i dróg miejskich. Drogi powiatowe na terenie miasta Piły nie są przedmiotem zamówienia.
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace:
1) wycinka krzewów i drzewek o średnicy do 50 cm (średnica mierzona przy gruncie) wraz z ich uprzątnięciem;
2) wycinka drzew o obwodzie pnia od 50 cm do 400 cm (obwód mierzony na 1,3 m wysokości);
3) wycinka drzew o obwodzie pnia powyżej 400 cm (obwód mierzony na 1,3 m wysokości);
4) korekta korony drzewa o 1/3 (z użyciem podnośnika) wraz z uprzątnięciem gałęzi;
5) podkrzesanie drzewa do wysokości skrajni drogi (4,5 m) wraz z odrostami przy gruncie oraz uprzątnięciem urobku i gałęzi;
6) frezowanie pnia po ściętym drzewie do poziomu pobocza;
7) nasadzenia drzew (gatunki pospolite) o obwodzie pnia od 8-12 cm wraz z opalikowaniem (paliki 2 szt. Ø 4 cm/250 cm).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia od Zamawiającego i zagospodarowania we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna po cenie określonej w Uchwale Nr 632.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych:
1) drewno z gatunków liściastych (oprócz topoli i lipy) – 95,96 zł netto/m3;
2) drewno z gatunków iglastych – 76,77 zł netto/m3;
3) drewno ze wszelkich odmian topoli i lipy – 57,57 zł netto/m3.
Do powyższych cen naliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z obmiaru pozyskanej masy drzewnej i przedstawienia go do akceptacji komisji Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
7. Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane każdorazowo na zlecenie w miarę potrzeb. Przewidywany zakres prac został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy. Wskazane ilości w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i służą do obliczenia ceny oferty, porównania złożonych ofert oraz wyboru Wykonawcy.
8. Wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez dyrektora lub upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, w których każdorazowo będzie wskazane miejsce wykonania prac, ich zakres i termin realizacji. Minimalny termin realizacji wynosić będzie do 21 dni od dnia wystawienia pisemnego zlecenia z zastrzeżeniem pkt 3.9. SIWZ. Podstawą rozliczenia prac będą ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, który będzie stanowił załącznik do umowy.
9. W sytuacjach awaryjnych, w przypadku wystąpienia w ruchu drogowym zagrożenia dla zdrowia i życia, dopuszcza się zlecenia ustne, które muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. W powyższych sytuacjach Wykonawca przystąpi do wykonania prac zgodnie z czasem reakcji określonym w ofercie (czas reakcji stanowi kryterium oceny ofert).
10. Zakres prac określony każdorazowym zleceniem podlega protokolarnemu odbiorowi. Gotowość do odbioru wykonanych prac należy zgłaszać do Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. Odbioru prac dokona komisja Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Wykonanie prac jednocześnie wiąże się z uporządkowaniem terenu, na którym wykonane zostały prace tj.: wywozem drewna, urobku, wywozem lub zrębakowaniem krzewów/gałęzi. Dopuszcza się wyznaczenie dłuższego terminu dla uprzątnięcia gałęzi lub urobku.
11. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach w trakcie wykonywania prac objętych zamówieniem.
12. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji prac w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych prac. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, ich montażu a także demontażu wliczony winien być w cenę oferty.
13. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
14. Zgłoszone przez dyrektora lub pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Pile uwagi, co do jakości wykonywanych prac winny być usuwane na bieżąco jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
15. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
17. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
17.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a upzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z obsługą sprzętu zaangażowanego do wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni.
17.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.
18. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane nasadzenia na okres 24 miesięcy, zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.
19. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
al. Niepodległości
Piła 64-920
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się