Przeprowadzenie certyfikowanego kursu specjalistycznego dla studentów PWSZ w Tarnowie - Profesjonalna administracja systemem Linux

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanego kursu specjalistycznego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie - Profesjonalna administracja systemem Linux. Zamówienie finansowane jest ze środków Projektu ”Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00.
1. Wymagania ogólne
1) Liczba edycji szkoleń: 3.
2) Okres realizacji: 2020r - 2022r.
3) Uczestnicy: studenci Zamawiającego spełniający kryteria projektu.
4) Wycena: Cena za przeprowadzenie całego szkolenia jest sumą cen wszystkich edycji szkolenia prowadzonych w kolejnych latach (3 edycje).
5) Materiały dydaktyczne do szkoleń: Muszą zawierać oznaczenie graficzne oraz informację o projekcie zgodnie z wymaganiami projektu.
6) Język szkoleń – polski.
7) Wymagania dokumentacyjne:
• Opracowanie programu szkolenia
• Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym zasad udziału w zajęciach (ogólne zasady, nieobecności etc.)
• Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym dokumentacji zgodnie z etapami weryfikacji uzyskanych kompetencji zgodnie z pkt 12. Wymagane jest opracowanie etapu II, III oraz IV
• Dokumentowanie obecności uczestników na zajęciach
• Gromadzenie wytworzonych w trakcie zajęć materiałów oraz prac, w tym prac zaliczeniowych, testów, prezentacji, raportów
• Wszystkie w/w dokumenty, materiały oraz prace muszą zostać przekazane Zamawiającemu po zrealizowaniu edycji szkolenia
8) Wymagania pomiaru dydaktycznego (dla każdego szkolenia):
• Przeprowadzenie bilansu kompetencji „na wejściu”
• Przeprowadzenie bilansu kompetencji „na wyjściu” (pkt. 12, etap III)
• Przeprowadzenie porównania obydwu bilansów i wykazanie, w formie raportu dla każdego studenta, przyrostu kompetencji w odniesieniu do zdefiniowanych standardów wymagań tj. efektów uczenia się (pkt. 12, etap IV)
9) Certyfikacja: Dla każdego uczestnika, który zrealizował program szkolenia, zostanie wydany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Wzór certyfikatu do ustalenia z zamawiającym po wyborze oferty.
10) Miejsce odbywania szkolenia: Siedziba Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.
11) Oznaczenia:
• 1 godzina oznacza 60 min.
• 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min.
12) Weryfikacja uzyskania kompetencji
Weryfikacja uzyskania kompetencji odbywa się zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Załącznik nr 1 do siwz). Definicje wskaźników monitorowania POWER – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji), tj. poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów:
ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (został zdefiniowany we wniosku aplikacyjnym, grupa/y objęte wsparciem),
ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
2. Wymagania dotyczące szkolenia „Profesjonalna administracja systemem Linux”
1) Czas trwania szkolenia: 5 dni (5 x 8 godzin).
2) Liczba edycji: 3 edycje.
3) Liczba szkoleń w ramach pojedynczej edycji: 1 szkolenie.
4) Forma organizacji zajęć: 5 spotkań. Zamawiający uzgodni terminarz zajęć nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, a wszelkie zmiany będą uzgadniane na zasadzie porozumienia stron.
5) Liczba uczestników: do 10 studentów.
6) Program szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu administracji systemem Linux:
a. Usługi sieciowe (Serwer Apache – konfiguracja, moduły i zabezpieczenia, Serwer Proxy/Squid, SSL, OpenSSL, protokoły BOOTP i DHCP, Serwer DHCP)
b. Zaawansowana administracja urządzeniami gromadzenia oraz bezpieczeństwo danych (LVM, RAID, rdiff-backup, Amanda)
c. Usługi katalogowe (LDAP)
d. Bezpieczeństwo (PAM, firewall/iptables, NAT, systemy IPS/IDS, SSH/SFTP/VSFTPD)
e. VPN (OpenVPN, IPSec, L2TP)
7) Pracownia/Sala szkoleniowa: uczelnia zapewnia pracownię komputerową z odpowiednią liczbą stanowisk wyposażonych w oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia. Pracownia wyposażona jest w projektor multimedialny.
8) Kwalifikacje osoby/osób prowadzących szkolenie:
a. Posiadanie certyfikatu Linux Professional Institute Certified Linux Administrator (LPIC-1) lub Linux Professional Institute Certified Linux Engineer (LPIC-2) lub Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) lub Red Hat Certified Engineer (RHCE)
b. Minimum 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu administracji systemem Linux
9) Podmiot realizujący:
a. prowadzi szkolenia z zakresu administracji systemem Linux od minimum 5 lat
10) Egzamin certyfikacyjny: nie wymagany.
CPV 80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 8
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się