Usługa przeprowadzenia „Kursu spawania metodą MAG wraz z egzaminem” w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) - spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (2 grupy po 20 osób) oraz dla uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim (2 grupy po 8 osób), łącznie 56 uczniów, w ramach projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego” zgodnie z harmonogramem:
a) Uczniowie Zespołu Szkół nr 2, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń:
I grupa 20 osób – do końca sierpnia 2020 r.
II grupa 20 osób – do końca maja 2021 r.
b) Uczniowie Zespołu Szkół, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie:
I grupa 8 osób – do końca kwietnia 2020 r.
II grupa 8 osób – do końca maja 2021 r.
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135, wg Wytycznych Nr W-14/IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub jednostki równorzędnej dla metody MAG 135. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje 135-D p FW FM1 S t8 PF ml do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.
1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym:
- pokrył koszt badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia szkolenia/kursu objętego postępowaniem,
- ustalił termin i opłacił koszt egzaminu państwowego,
- ubezpieczył Uczestników/czek szkolenia zawodowego od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł/osobę (NNW - Wykonawca dostarczy kopię polisy w terminie 3 dni od rozpoczęcia zajęć w ramach kursu),
- opracował i przygotował program i harmonogram zajęć, zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub jednostki równorzędnej i przekazania go do Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,
- oznaczył sale oraz budynki, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami
RPO WK-P,
- przygotował i oznaczył materiały dydaktyczne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- egzaminy końcowe muszą być przeprowadzone przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne nadające uprawnienia na podstawie Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub jednostki równorzędnej.

1.3 Wykonawca przeprowadzi ewaluację w postaci:
a) ankiet (udostępnionych przez Zamawiającego)
b) przeprowadzenia pre i post testu i/lub egzaminu wewnętrznego z zakresu wszystkich modułów tematycznych dla Uczestników/czek

1.4 Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom dokumentów potwierdzających udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu: świadectwo egzaminu spawacza oraz książeczka spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym uzyskanych uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem w/w dokumentów do Zamawiającego każdorazowo po zakończeniu danego kursu.

1.5 Jednostka szkoląca zorganizuje bezpłatny dojazd młodzieży z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do miejsca szkolenia teoretycznego (o ile będzie zlokalizowane poza siedzibami szkół) oraz do sali/spawalni do zajęć praktycznych (w przypadku zlokalizowania sali/spawalni do zajęć praktycznych poza siedzibami szkół).

1.6 Koszt kursu będzie obejmował wszelkie koszty, które uczestnik może ponieść w związku
z uzyskaniem uprawnień na spawacza (bez wyodrębniania ich na poszczególne rodzaje), w tym w szczególności: wszelkie badania lekarskie, koszty ubezpieczenia NWW, materiały szkoleniowe, szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne, koszt walidacji i certyfikacji, koszt jednego egzaminu państwowego, dokument potwierdzający nabycie uprawnień spawacza MAG 135 oraz koszty dojazdu na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

1.7 Zamawiający wymaga:
- zapewnienia sali/atestowanej spawalni do przeprowadzenia egzaminów końcowych;
- zapewnienia sali/spawalni do zajęć praktycznych – posiadających atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub jednostki równorzędnej – na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego lub powiatów ościennych;
- transportu na zajęcia praktyczne i teoretyczne na trasie Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim - zapewniona przez Wykonawcę sala/spawalnia do zajęć praktycznych i teoretycznych - Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz na zajęcia praktyczne i teoretyczne na trasie Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu - zapewniona przez Wykonawcę sala/spawalnia do zajęć praktycznych i teoretycznych - Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu; ilość przejazdów zgodna z ilością spotkań praktycznych na zajęciach kursu spawania metodą MAG 135 wraz z egzaminami z poszczególnych kursów (transport wymagany w przypadku zlokalizowania sali/spawalni do zajęć praktycznych lub teoretycznych poza siedzibami szkół);

- zapewnienia niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych (np. gazów spawalniczych, stali, spoiw, drutów itp.) do przeprowadzenia kursów zgodne z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub jednostki równorzędnej oraz zapewnienia niezbędnych materiałów dla każdego uczestnika: Rękawice spawalnicze – 2 pary/os, Fartuch spawalniczy – 1 szt./os., Ochraniacze spawalnicze na buty - 1 kpl./os.

1.8 Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjna, biurka, krzesła. Po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym, na potrzeby zajęć teoretycznych – Zamawiający może udostępnić nieodpłatnie sale szkoleniowe w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu lub w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim spełniające wymogi zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia.

1.9 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia - art. 29 i art. 31.

2. Czas trwania i sposób organizacji szkoleń.

2.1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG obejmuje 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych i 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych. Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć:
- 45 minut zajęć w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego
- 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych.

2.2. Kurs powinien być prowadzony według zaleceń ujętych w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-14/IS-17 lub jednostki równorzędnej. Może być prowadzony:
- bez oderwania od pracy;
- z oderwaniem od pracy;
- z częściowym oderwaniem od pracy.
Do czasu trwania kursu należy zaliczyć również czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny. Jeśli przyjąć, że sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbędzie się za pomocą egzaminu testowego zaś dla każdego egzaminowanego uczestnika kursu przewidziane jest oddzielne stanowisko spawalnicze, czas potrzebny na egzamin końcowy nie powinien przekraczać 8 godzin.
Podane w programach ilości jednostek szkoleniowych zajęć praktycznych (ćwiczeń) obowiązują wtedy, kiedy każdy kursant ma do swojej dyspozycji odrębne stanowisko szkoleniowe.
Na jedno stanowisko szkoleniowe może maksymalnie przypadać 2 kursantów. Wówczas ilość godzin ćwiczeń powinna być zwiększona o 50 %.
W przypadku kiedy spawacz w ciągu 2 lat od zakończenia szkolenia spawalniczego w jednej metodzie spawania podejmie szkolenie na kursach w innej metodzie spawania może być zwolniony z części zajęć teoretycznych obejmującej odpowiednio zestawy tematyczne A (CrNi), B lub C.
2.3 Na jednego spawacza musi przypadać minimum 80 kg blachy w metodzie MAG – materiał bez śladów używania i korozji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Plac 1000-lecia 25
Golub-Dobrzyń 87-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac 1000-lecia 25
Golub-Dobrzyń 87-400
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się