Wykonywanie usługi polegającej na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach Dęblin – Lotnisko nr 211, Dęblin – Twierdza nr 214, Stężyca nr 223, Stawy nr 240, administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego Dęblin, stanowiących własność Skarbu Państwa.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegająca na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach Dęblin – Lotnisko nr 211, Dęblin – Twierdza nr 214, Stężyca nr 223, Stawy nr 240.

Lp. Dane bocznic Jedn. miary Nr 211 Dęblin Lotnisko Nr 214
Dęblin Twierdza Nr 223
Stężyca Nr 240
Stawy Razem1.4 Wykonawca na 5 dni przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającemu listę osób skierowanych do realizacji usługi, wraz z podaniem ich danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów używanych przy realizacji usługi,
w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren kompleksów wojskowych.
1.5 Realizacja prac związana z konserwacją bocznic, zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych powinna być wykonywana w godzinach:
od godziny 700 do 1500 - Bocznica kolejowa Nr 223 – Stężyca, 240 – Stawy;
od godziny 730 do 1500 - Bocznica kolejowa Nr 211 – Dęblin - Lotnisko, 214 - Dęblin Twierdza, po wcześniejszym (co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac) pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę usługi do Dowódcy JW 4929 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5; Dowódcy JW 3248 08-530 Dęblin ul. Saperów 5; Kierownika Składu JW 4228 Dęblin, Kierownika Składu JW 4228 Stężyca, Kierownika Składu JW 4228 Stawy i uzyskaniu zezwolenia wejścia na teren kompleksu wojskowego, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.
Prace wykonywane poza terenem kompleksu wojskowego mogą być realizowane w czasie dowolnym.
1.6 Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na obiektach budowlanych i poza ich terenem.
Wykonawca usługi jako wytwórca odpadów zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Odzyskane w ramach realizacji zadania materiały (złom)Wykonawca własnym transportem przekaże do magazynu Infrastruktury JW 4929 w Dęblinie za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materiały z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże do utylizacji na własny koszt zgodnie z w/w Ustawą.
1.7 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywanych robót. Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat przez personel wykonawcy podczas realizacji usługi.
1.8 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac, za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania prac do daty odbioru ostatecznego i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych prac Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
1.9 Wszelkie prace na torach kolejowych i w ich pobliżu muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań przepisów BHP.
1.10 Wymagania dotyczące właściwych wyrobów budowlanych
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są :
- śruby stopowe, łapki, pierścienie sprężyste nakrętki, śruby łubkowe – staro użyteczne
- smar SW nr 4, olej osiowy odpowiadający obowiązującym normom
- środek chemiczny odchwaszczający
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w czasie wykonywania robót, obciążają Wykonawcę.
1.11 Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
1.12 Rozliczenie robót konserwacyjnych wbk - ryczałt płatny w 3- ech równych częściach kwartalnych po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego nie później niż do 5-go każdego miesiąca rozpoczynający kwartał, a w miesiącu grudniu do dnia 31-go, po potwierdzeniu wykonanych robót wyszczególnionych w specyfikacji wraz z następującymi z dokumentami:
1) protokół odbioru robót określający zakres,
2) uwagi komisji i podpisy,
oraz potwierdzenie faktu obchodu torów przez pracownika go wykonującego wpisem do „Książki kontroli obchodu ”, a oględziny rozjazdów i skrzyżowań torów wpisem do „Dziennika oględzin rozjazdów i skrzyżowań torów”.
Zamawiający może odmówić odbioru robót, jeżeli stwierdzi, że przedstawione dokumenty są niekompletne, lub nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji lub zostały niewłaściwie wykonane.
1.13 Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.
1.14 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru na piśmie (liczy się data wpływu zgłoszenia do kancelarii jednostki).
1.15 Zamawiający najdalej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zawiadomienia
dokona odbioru prac albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki
muszą być jeszcze spełnione aby dokonać odbioru przedmiotu umowy.
1.16 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet opracowanych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Długość torów m 6035 3973 4152 44408 58568
2. Ilość rozjazdów i skrzyżowań szt. 12 7 5 56 80
3. Przejścia i przejazdy
drogowe szt. 57 27 17 124 225
4. Budowle inżynieryjne / przepusty, mosty/ szt. 3 3 6
1.1. Bocznice kolejowe usytuowane są na terenach kompleksów wojskowych oraz poza granicami zamkniętych kompleksów wojskowych.
1.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami tj.:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późniejszymi zmianami);
3) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);
4) rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744)
5) rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227);
6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46);
7) rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720);
8) rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 230, poz. 1682):
9) rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
10) z przepisami „MON – I warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych – część 1”.
1.3 Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu.
Zainteresowani wizją lokalną wykonawcy powinni zgłosić się w następujących miejscach:
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest:
• w kompleksie Stawy, Stężyca w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 900, tel. 506 595 504
• w kompleksie Dęblin-Lotnisko w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 900 tel. 506 595 5


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się