Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest:
1) opracowanie Autorskiego Programu Nauczania (dalej jako APN);
2) przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach realizacji Projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) osoby opracowujące APN, oraz prowadzące zajęcia pozalekcyjne, muszą spełniać warunki Zamawiającego;
2) zajęcia pozalekcyjne są jednym z ważniejszych działań skierowanych bezpośrednio do uczniów uzdolnionych w wymienionym powyżej projekcie;
3) zajęcia te mają rozwijać kreatywność i wspierać rozwój uzdolnień kierunkowych, jak również przygotowywać uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
4) zajęcia będą prowadzone w małych grupach, od 3 do 10 osób (mała liczebność grup pozwoli na intensywną pracę z poszczególnymi uczestnikami zajęć);
5) jedna godzina zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut;
6) zajęcia odbywały się będą w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 3;
7) zajęcia będą odbywały się w dniach od poniedziałku do soboty w przedziałach czasowych:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 14:00 do 18:00,
b) w soboty w godzinach: od 8:00 do 14:00.
8) diagnoza, którą przejdą uczniowie, uwzględni nie tylko ich uzdolnienia kierunkowe, ale również inteligencję i zdolności twórcze. Implikacją diagnozy będzie dostosowanie form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia uzdolnionego, uwzględniających poszerzanie wiedzy w danej dyscyplinie naukowej, indywidualny styl uczenia się oraz potrzebę wsparcia psychologicznego (np. radzenie sobie ze stresem, dokonywanie samooceny).
3. Zamówienie zostało podzielone na 11 części, ze względu na: przedmiot zajęć, etap edukacyjny oraz ilość godzin i tak:
1) Część nr 1 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – matematyka,
b) etap edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 44.
2) Część nr 2 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – matematyka,
b) etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 46.
3) Część nr 3 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – fizyka,
b) etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 46.
4) Część nr 4 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – informatyka,
b) etap edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 49.

5) Część nr 5 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – informatyka,
b) etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 54.
6) Część nr 6 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – biologia,
b) etap edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym –44.
7) Część nr 7 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – biologia,
b) etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 46.
8) Część nr 8 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – chemia,
b) etap edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 44.
9) Część nr 9 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – chemia,
b) etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 46.
10) Część nr 10 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – kompetencje społeczne,
b) etap edukacyjny – podstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40.
11) Część nr 11 – wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a) przedmiot – kompetencje społeczne,
b) etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy,
c) liczba godzin w cyklu pozalekcyjnym – 40.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, pod warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę), może uczestniczyć w realizacji maksymalnie do 2 części zamówienia.
5. Tematyka zajęć pozalekcyjnych:
1) APN oraz prowadzone zajęcia pozalekcyjne muszą uwzględniać specyficzne potrzeby każdego ucznia, które określone zostaną na podstawie diagnozy przeprowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na etapie rekrutacji uczniów do projektu oraz na podstawie obserwacji prowadzonej przez osobę prowadzącą zajęcia pozalekcyjne;
2) Tematyka zajęć pozalekcyjnych musi zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników grupy;
3) Tematyka może wykraczać poza podstawę programową nauczania w szkole;
4) Zajęcia muszą być dostosowane do specyficznych potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym uwzględnić należy zagadnienia i zadania, które pojawiają się na konkursach przedmiotowych i olimpiadach z dziedzin objętych wsparciem;
5) Z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje APN, zawierający następujące informacje:
a) metryczka APN (ogólne informacje o APN – autor, adresat, geneza APN, koncepcja APN, organizacja zajęć, liczba godzin),
b) cele ogólne i szczegółowe,
c) plan nauczania określający nazwę obszarów tematycznych oraz ich wymiar,
d) treści kształcenia w zakresie poszczególnych obszarów tematycznych, zawierające, między innymi, treści odnoszące się do różnych dziedzin nauki,
e) procedury osiągania założonych celów,
f) przewidywane osiągnięcia uczniów,
g) literatura (podręczniki, zbiory zadań, skrypty itp.).
6) Szablon APN; szablon haromonogramu zajęć (dalej jako Harmonogram), oraz wytyczne dotyczące wzorów dokumentacji Zajęć pozalekcyjnych, zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od podpisania umowy,
7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji opracowany APN - w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
8) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Harmonogram, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Harmonogram musi być przed przekazaniem Zamawiającemu wcześniej zatwierdzony przez Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego (dalej jako LCNK),

9) W okresie trwania umowy dopuszczalne i wskazane jest wprowadzanie w APN przez osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne zmian prowadzących do skuteczniejszej realizacji wsparcia uczniów uzdolnionych oraz lepszego dostosowania zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczestniczących uczniów. O zmianach takich wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
6. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych i planowane rozłożenie treści muszą uwzględniać następujące wymogi:
1) w pierwszym okresie realizacji umowy wszystkie zajęcia pozalekcyjne mają charakter indywidualny, tj. prowadzone są odrębnie dla uczniów poszczególnych klas w grupie na danym etapie edukacyjnym;
2) w drugim okresie realizacji umowy część zajęć pozalekcyjnych realizowana jest wspólnie dla uczniów wszystkich klas na danym etapie edukacyjnym, przy czym zajęcia wspólne służą realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów;
3) w przypadku, w którym jest taka potrzeba wynikająca bezpośrednio z realizacji zajęć lub nie sformuje się indywidualna grupa uczniów z danej klasy, godziny przypisane tej grupie zostaną przydzielone do pozostałych grup indywidualnych lub godzin wspólnych – łączna liczba godzin zajęć pozalekcyjnych do przeprowadzenia w ramach umowy jest stała (decyzję o przydziale godzin podejmuje zamawiający) – za zgodą opiekuna pedagogiczno-metodycznego;
4) liczbę godzin zajęć indywidualnych i wspólnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz przedmiotów, stanowiących odrębne części zamówienia, przedstawia poniższa tabela:

TABELA
etap edukacyjny
podstawowy etap edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy
II semestr II semestr
matematyka zajęcia indywidualne 34 36
zajęcia wspólne 10 10
fizyka zajęcia indywidualne 0 36
zajęcia wspólne 0 10
informatyka zajęcia indywidualne 37 42
zajęcia wspólne 12 12
biologia zajęcia indywidualne 34 36
zajęcia wspólne 10 10
chemia zajęcia indywidualne 34 36
zajęcia wspólne 10 10
kompetencje społeczne zajęcia indywidualne 30 30
zajęcia wspólne 10 10

5) z uwzględnieniem powyżej wymienionych założeń, osoba prowadząca zajęcia opracowuje harmonogram, zawierający listę planowanych tematów i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację.
7. Wymagane metody pracy:
1) w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych zamawiający wymaga stosowania możliwie największej liczby metod aktywizujących;
2) podczas realizacji zajęć wspólnych dla całej grupy uczniów na danym etapie edukacyjnych należy przewidzieć realizację projektu edukacyjnego, przy czym w odpowiedni sposób należy dostosować zadania realizowane przez poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania grupy;
3) należy zaplanować realizację przez uczniów ćwiczeń, doświadczeń i eksperymentów praktycznych oraz pracę samodzielną uczniów – z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.
8. Dokumentacja:
1) prowadzący zajęcia będzie zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy stopnia opanowania przez uczniów kompetencji kluczowych właściwych dla danego przedmiotu – na początku i pod koniec realizacji APN (tzw. diagnoza na wejściu i na wyjściu);
2) prowadzone zajęcia pozalekcyjne muszą być udokumentowane w formie dziennika z realizacji zajęć;
3) zamawiający przekaże wykonawcy wytyczne dotyczące wzorów dokumentacji zajęć pozalekcyjnych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Nowodworski
ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
Nowy Dwór Gdański 82-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się