Wykonanie usługi związanej z wycinką, usunięciem wiatrołomów lub przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających na usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu uformowanego kształtu koron drzew lub usunięciu gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:15.00


800x600Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONEMicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}1.
Przedmiot zamówienia:

ZADANIE NR 1: Wycinka drzew

̵
roboty
przygotowawcze,

̵
dostarczanie
sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki,

̵
wycinka
drzew przy użyciu podnośnika lub wycinka drzew bez użycia podnośnika,

̵
wywóz
transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy,

̵
odtransportowanie
sprzętu i narzędzi,

̵
oczyszczenie
terenu po wycince drzew nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu wycinki ,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie
stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵
zabezpieczenie
miejsca wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ZADANIE NR
2:
Usunięcie wiatrołomów drzew:

̵
roboty przygotowawcze,

̵
dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny
Wykonawcy do miejsca wycinki,

̵
pocięcie pni i gałęzi na odcinki,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy
lub transport pozyskanego drewna w miejsce wskazane przez Gminę,

̵
odtransportowanie sprzętu i narzędzi,

̵ oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi nie później
niż w ciągu 3 dni roboczych po przeprowadzeniu usunięcia wiatrołomu,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie
stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵
zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług.ZADANIE
NR 3: Zabiegi w koronie drzew
polegające na usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych lub
gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa przy użyciu
podnośnika lub bez użycia podnośnika:

̵ roboty
przygotowawcze,

̵ dostarczanie
sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie z przeprowadzonych zabiegów drewna na rzecz Wykonawcy,

̵
odtransportowanie
sprzętu i narzędzi,

̵ oczyszczenie
terenu po wykonaniu usługi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po
przeprowadzeniu zabiegu w koronie,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących
zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵
zabezpieczenie
miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.ZADANIE
NR 4: Zabiegi w koronie drzew polegające na usunięcie gałęzi wrastających w lampy oświetlenia
ulicznego przy użyciu podnośnika lub bez użycia podnośnika:

̵ roboty
przygotowawcze,

̵
dostarczanie
sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie z przeprowadzonych zabiegów drewna na
rzecz Wykonawcy,

̵
odtransportowanie
sprzętu i narzędzi,

̵ oczyszczenie
terenu po wykonaniu usługi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po przeprowadzeniu zabiegu w
koronie,

̵ wywóz
transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących
zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵
zabezpieczenie
miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Usługa będzie wykonywana na terenach
stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.

Realizacja usługi następować
będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb
Zamawiającego, na jego zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie
częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania
prac.UWAGA:

1.
Drzewa rosnące na terenie nieruchomości będących
własnością Gminy stanowią własność Gminy Pruszcz Gdański. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu drewna
uzyskanego w wyniku wycinki drzewa, usunięcia wiatrołomu lub przeprowadzonych
zabiegów w koronach po cenie ustalonej przez uprawnionego brakarza.

2.
Przed wycinką drzew,
usunięciem wiatrołomów lub przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających
na usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac
polegających na utrzymaniu uformowanego kształtu koron drzew lub usunięciu
gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego na
zlecenie Gminy specjalista z zakresu leśnictwa dokona
klasyfikacja drewna, obmiaru ilościowo-jakościowego i wyceny drewna przeznaczonego
do sprzedaży. Wartość drewna ustalona przez uprawnionego brakarza będzie
wpisana w zleceniu jednostkowym.

3. Zakup drewna przez Wykonawcę
następuje z chwilą wycinki, usunięcia wiatrołomu lub przeprowadzenia
zabiegów w koronie drzewa.

4.
Ustaloną cenę za zakup drewna
Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Wykonawcę.

5.
Za dzień
zapłaty uznaje się dzień, w którym następuje wpływ środków na rachunek bankowy
Gminy.

6. Fakturę za
sprzedaż drewna Gmina wystawi Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru usług określonych w zleceniu jednostkowym.2.
Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30-11-2020r.3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym
kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę (tj. ofertę
z najniższą ceną).4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej
propozycji ofertowej:

Cena winna być wyrażona w
złotych polskich. Ceny jednostkowe określone
przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegać zmianom. Wykonawca jest zobowiązany
do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza
cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod
uwagę podczas oceny ofert.

5. Informacje
dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający zastrzega
sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez
Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie
Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania
oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.6. Oferta
powinna zawierać:

1.
wypełniony za pośrednictwem platformy Open Nexus Spółka z o.o. formularz
cenowy;

2. kopię
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji działalności
gospodarczej;

3.
oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia tj. - wykaz usług
wykonanych a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane (załącznik nr 1);

4. kopie
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC.7. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany
lub odwołania niniejszego ogłoszenia;


b) zmiany
warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

c)
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;

2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę
podczas oceny ofert.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się