Remont – odtworzenie drogi powiatowej Nr 1513 O Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1717 O do m. Tułowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1513 O Skarbiszowice
– Tułowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1717 O do m. Tułowice,
w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni i wymiany istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową (szczegóły znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia w Tomie III).

Zakres zadania obejmuje:
- roboty przygotowawcze, w tym m.in.:
o urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy,
o prace geodezyjne,
o wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
o zabezpieczenie robót,
o oczyszczenie/ konserwacja istniejących przepustów;
- wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym m.in.:
o geosiatka,
o profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogi,
o wykonanie recepty i obsługi laboratoryjnej dla podbudowy MCE,
o podbudowa MCE gr. 15 cm,
o skropienie asfaltem podbudowy i w-wy wiążącej,
o nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna);
- wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni zjazdów, w tym m.in.:
o korytowanie,
o profilowanie i zagęszczanie podłoża,
o podbudowa z kruszywa łamanego,
o skropienie asfaltem podbudowy i w-wy wiążącej,
o nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna);
- wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni na mostach, w tym m.in.:
o wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej,
o warstwa wyrównawcza,
o skropienie asfaltem w-wy wyrównawczej i w-wy wiążącej,
o nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna);
- wymiana przepustów, w tym m.i.n:
o wymiana przepustów fi 600 pod drogą, umocnienie dna i ścianek rowów płytami ażurowymi, ścianki czołowe przepustów, montaż projektowanych i przełożenie istniejących barier ochronnych;
- prace dodatkowe, w tym m.in.:
o oczyszczenie i reprofilacja rowów,
o wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
o humusowanie i obsianie trawą,
o wprowadzenie stałej organizacji ruchu (z wykonaniem oznakowania pionowego
i poziomego);
o roboty porządkowe;

- szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz w Specyfikacjach Technicznych (ST).
W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany jest do:

a/ opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b/ opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,
c/ opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),
d/ opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem)
e/ zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, w tym:
- wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych na ternach PKP S.A., a także przekazanie operatu powykonawczego do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej zgodnie z zapisami uzgodnienia PKP S.A. KNWr2.6311.144.2019.JM/2
z dnia 26.07.2019r. oraz dostarczenia Zamawiającemu dowodu tego przekazania i 1 egz. operatu;
- opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą pozostałej części zadania (poza terenem PKP) oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i zaklauzulowanej (czerwona pieczątka),
f/ wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,
g/ zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,
h/ innych prac wynikających z uzgodnień branżowych (w tym szczególnie uzgodnień z PKP S.A.)
i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznych,
i/ spełnienia wymogów zawartych w uzgodnieniach PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu (w tym do wpłaty kaucji gwarancyjnej)
j/ sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. płyt CD do przekazania wraz z dokumentacja powykonawczą).

Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót.

Szczegółowy opis, zakres i ilości robót zawierają następujące załączniki do SIWZ:
- Dokumentacja projektowa (DP),
- Przedmiar robót (PR),
- Specyfikacje techniczne (ST).

Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym mają charakter orientacyjny
i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej
do określenia orientacyjnej wartości umowy.

Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy.
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy.
Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert:

- minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesięcy
- maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu
zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych
przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 08:50


» Lokalizacja

ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się