Kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie na Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie na Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo - Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. zgodnie z Ustawą z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 ze zm.) Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ( Dz.U. z 2019 r poz. 993), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących liczby ratowników sprawujących stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego ( Dz.U z 2012 r. poz. 108 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne ( Dz.U z 2012 r. poz. 261 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag ( Dz.U z 2012 poz. 286 ze zm).
2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi ratownictwa wodnego na obiekcie Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA-ZDRÓJ” przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.
3. Kryta Pływalnia w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu czynna jest w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi ratownictwa wodnego przez cały okres realizacji zamówienia przez 7 dni w tygodniu w godzinach wskazanych powyżej z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie miał prawo wyłączyć z zakresu świadczenia te dni, w których obiekt będzie zamknięty, w szczególności w przypadku przerw technologicznych, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy lub awarii. O terminach lub godzinach wyłączenia usługi ratownictwa z tych przyczyn Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę z wyprzedzeniem przynajmniej 1 dniowym. Takie wyłączenie nie stanowi zmiany warunków umowy, a Zamawiający płacić będzie Wykonawcy za faktycznie przepracowane godziny pracy ratowników.
5. Wykonawca w ramach świadczonej obsługi ratowniczej zobowiązany jest zapewnić minimum 9 ratowników do obsługi Krytej Pływalni przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu w ten sposób, że:
a) 9 ratowników, zgodnie z ustalonym grafikiem pełni służbę ratowniczą na hali krytej pływalni w godzinach 6.00 – 22.00, tj. po trzech na każdej zmianie.
b) jeden ratownik nie może pracować na zmianie dłużej niż 12 godzin,
c) na każdej zmianie min. 1 ratownik pełniący służbę ratowniczą na hali krytej pływalni w godzinach 6.00 – 22.00 musi mieć min 24 miesięczne doświadczenie na stanowisku pracy ratownika.
6. Dla Krytej Pływalni przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu ratownicy skierowani przez Wykonawcę stanowić mają pełną obsadę ratowniczą. Do obowiązków ratowników wskazanych przez Wykonawcę będzie należało kompleksowe pełnienie służby ratowniczej na tym obiekcie i realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówienia dodatkowo o 200 roboczogodzin świadczenia usług ratownictwa wodnego w czasie obowiązywania Umowy, w takim przypadku rozliczenie za dodatkowe roboczogodziny nastąpi po cenie roboczogodziny wskazanej w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. Każdorazowe zwiększenie ilości roboczogodzin wymaga złożenia pisemnego zamówienia dodatkowego przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży usług objętych zamówieniami dodatkowymi w zakresie i cenie, o których mowa powyżej.
8. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia 1 przenośny, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego ma analizować rytm serca i określić, czy poszkodowany wymaga defibrylacji; Komunikaty muszą być wyświetlane w języku polskim. Waga defibrylatora wraz z baterią nie może przekraczać 2,5 kg. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze od 0ᴼC do 50ᴼC, przy wilgotności powietrza 30-95%.
Wykonawca zapewnia i ponosi odpowiedzialność za utrzymanie defibrylatora w pełnej sprawności i gotowości do użytku przez cały okres obowiązywania Umowy.
9. Zgodnie z ofertą przetargową Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ramach umowy dodatkowy sprzęt w postaci wózka basenowego. Wykonawca zapewnia ciągłą gotowość sprzętu do użytku.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ – Projekcie Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 6
Wałbrzych 58-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
ul. Ratuszowa 6
Wałbrzych 58-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się