„Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pełnej konserwacji muzealiów uwzględniającą ich indywidualny charakter, walory artystyczne i znaczenie historyczne. Działania konserwatorskie podjęte przez Wykonawcę powinny zahamować dalszą deteriorację muzealiów, a także przywrócić im właściwe walory estetyczne, przy zachowaniu oryginalności przedmiotu konserwacji i pozwolić na bezpieczne eksponowanie przez Zamawiającego.
2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące prace:
1) odbiór muzealiów z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu i przewóz do pracowni konserwatorskiej oraz dostarczenie do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu po wykonaniu prac konserwatorskich;
2) opracowanie programu prac konserwatorskich;
3) przeprowadzenie właściwej konserwacji;
4) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu na własność dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac konserwatorskich zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
5) zapewnienie bezpieczeństwa muzealiów podczas transportu oraz w pracowni konserwatorskiej na własny koszt i ryzyko.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 10.1 – 10.8 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
1) CZĘŚĆ I – przedmioty drewniane, meble
2) CZĘŚĆ II- przedmioty z papieru,
3) CZĘŚĆ III – przedmioty z metalu
4) CZĘŚĆ IV – instrumenty muzyczne
5) CZĘŚĆ V- zegary
6) CZĘŚĆ VI- obrazy olejne
7) CZĘŚĆ VII- przedmioty ze skóry
8) ĆZĘŚĆ VIII- przedmioty z tkanin
5. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane.
8. Postanowienia dot. podwykonawstwa zawarte są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy stanowi również kryterium oceny ofert z wagą 20 % i będzie oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 SIWZ.
10. Na mocy z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac konserwatorskich objętych Umową, Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 64
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się