Organizacja i przeprowadzenie zaawansowanego kursu laparoskopowego – urologia.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia zaawansowanego kursu laparoskopowego – urologia. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe.
2.Kurs odbywa się w języku polskim.
3.Przedmiot zamówienia składa się z jednej części, dzielonej na dwa etapy w zależności od lokalizacji:
1 etap kursu odbywa się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, gdzie zapewniony zostaje odpowiedni sprzęt oraz sala niezbędna do przeprowadzenia kursu, zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( zał. 1B do SIWZ).
2 etap kursu będzie realizowany na Bloku Operacyjnym na terenie Szpitala św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462. Sala oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzenia 2 etapu kursu zapewnia Zamawiający.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości, określający zakres programowy oraz wymagania odnośnie kadry dydaktycznej dedykowanej do przeprowadzenia kursu zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 6 do SIWZ – Projekt umowy. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SIWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
5.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
6.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1B do SIWZ) wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7.Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt: RPPM.07.01.02-22-0005/16-01 – „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się