Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego parku zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2020 prac związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzew na terenie zabytkowego parku zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju. Teren parku wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A1524/93 z dnia 20.04.1993 r. i podlega szczególnej ochronie prawnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP
- na etapie złożenia oferty - stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę;
- na etapie realizacji zadania - sposób dokumentowania określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
b) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
c) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w szczególności:
- wycinka (w tym usuwanie złomów i wywrotów) oraz pielęgnacja drzew
- frezowanie pni i zrąbkowanie drewna
- prace związane z zabezpieczeniem oraz porządkowaniem terenu
3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4) Kod robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

5) W przedstawionej dokumentacji przetargowej wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. „równoważne”, tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez Zamawiającego oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy PZP, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2019 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Dworcowa
Jastrzębie Zdrój 44-330
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa
Jastrzębie Zdrój 44-330
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się