„Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modyfikacji/dostosowania treści programowych w wybranych zawodach (Model lII)- pracownie szkolne” Numer konkursu RPWM.02.04.01 -28-0015/19 W ramach Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (4) 4. Zamówienie zostało podzielone na niżej wymienione części: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- grooming CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- modele anatomiczne krów CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE SPAWALNI CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE KUŹNI 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr do SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itp), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w tabeli (Załącznik nr 2 do SIWZ: kolumna nr 12 - Formularz Ofertowy) oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp. 8. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- grooming 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 31000000-6- Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 44411000-4 Wyroby sanitarne CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE WETERYNARII- modele anatomiczne krów 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39162000 - Pomoce naukowe CZĘŚĆ III WYPOSAŻENIE SPAWALNI 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 42662000-4 Sprzęt spawalniczy 42662100-5- Elektryczny sprzęt spawalniczy 42662200-6- Nieelektryczny sprzęt spawalniczy 44315100-2 –Akcesoria spawalnicze CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE KUŹNI 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 43840000-3 - Urządzenia kowalskie 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (Załącznik nr 2 SIWZ). 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 12. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Karolewo 12
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Karolewo 12
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się