USŁUGI POLEGAJĄCE NA KIEROWANIU DO PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA STANOWISKU SALOWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz SP ZOZ MSWiA
w Poznaniu usług polegających na kierowaniu do pracy pracowników tymczasowych na stanowisku salowych. Zamawiający przewiduje miesięcznie obsługę 6 stanowisk salowych
w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 5 miesięcy od daty podpisania Umowy. Zamawiający przewiduje miesięcznie średnio (w zależności od liczby dni pracujących w danym miesiącu) 1500 h (roboczogodzin – dalej jako „rbh”) dla realizacji Usługi, co stanowi ilość konieczną do obsadzenia łącznie 6 Stanowisk pracy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Usługa będą przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu ma być wykonana w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Usługa świadczona jest na rzecz:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu
im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 29 ust. 3a Pzp.);
a) Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę;
b) Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji usługi zażądać od Wykonawcy wykazaniem się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy
o pracę na podstawie wydruków ZUS, w przypadku niespełnienie wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma możliwość bez ponoszenia konsekwencji wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z przyczyny leżącej po jego stronie;
c) Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienie pracowników przy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby, w wysokości 500 PLN. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy oraz wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się