Zakup i usługa dostawy pozycji książkowej Prawo karne. Zbiór przepisów. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii.Stan prawny na dzień 5 października 2019 r.

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup i usługa dostawy pozycji książkowej Prawo karne. Zbiór przepisów.
Opis: Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria: Seria z paragrafem
Rok publikacji: 2019
Wydanie: 56
Liczba stron: 1168
Format: A5

Ilość: 51 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 7 dni od daty prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


1.Zamówienia realizowane
przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają
się wyłącznie poprzez platformę zakupową.2.
KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż
za pośrednictwem Platformy Zakupowej.3.
KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z
określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.4.
Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne
są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca
składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy
odpowiedzialności za złożoną ofertę.5.Wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt
transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.6.Płatność
- przelew z odroczonym terminem płatności 7 dni od daty
dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat wraz z towarem pod
wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.7.W
przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na
platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.8.Dostawca/Wykonawca
gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od
wad.9.Zamawiający
zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się
wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego
tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne
roszczenie.10.Termin
dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do
20.12.2019 r.11.Osoby
związane z realizacją zamówienia są zatrudnione na umowę o
pracę.Warunkiem
złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich
akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na
jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody

na
powyższe warunki - proszę nie składać oferty.
Osoby
do kontaktu: Eliza Borak (specyfikacja i rozliczenie zamówienia)
tel. 61 84 132 78, tel. 61 84128 46

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 10:10


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się