Świadczenie usług opiekuńczych dla 20 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie gminy Pawłów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez opiekunkę domową usług opiekuńczych dla 20 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu, w tym zwłaszcza: • Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb takich jak: dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, podawanie leków, • Pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego, czystości i porządku pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny, • Pomoc w donoszeniu do mieszkania wody, opału i zabezpieczenie ciepła w domu • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych min. kontakt ze służbą zdrowia. 2. Usługi prowadzone przez opiekunkę domową realizowane będą w wymiarze godzinowym zgodnym z zapotrzebowaniem określonym na podstawie wywiadu. Średni wymiar godzin usługowych: 10 godzin w tygodniu dla jednej osoby potrzebującej wsparcia. Przybliżona liczba godzin w skali roku wynosi 5 000. Rzeczywista ilość godzin wykonywanych usług będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie (brak jest możliwości jej dokładnego określenia ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy). W przypadku zmiany liczby godzin w czasie trwania umowy ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian. 3. Usługi będą świadczone w środowisku (domu klienta) na terenie gminy Pawłów w robocze dni tygodnia, w godzinach ustalonych z osobą potrzebującą wsparcia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby usługi wykonywane były z największą starannością, zgodnie z wszelkimi przepisami prawa i poszanowaniem praw i godności osoby, na której rzecz są świadczone. Uwaga! Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmujące nadzorowanie i kontrolowanie procesu realizacji usług opiekuńczych (czynności koordynatora) były wykonywane przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę (podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zawiera pkt 19.9 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Pawłów 56
Pawłów 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
Pawłów 56
Pawłów 27-225
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się