Odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z przekazywaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z przekazywaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1)odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z przekazywaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt (odławianie bezdomnych psów będzie odbywało się przy udziale pracownika Urzędu Miasta),
2)pozostawanie w 24 godzinnej gotowości do wyłapywania i transportu zwierząt do schroniska (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami),
3)posiadanie całodobowej łączności telefonicznej,
4)zapewnienie całodobowej interwencji w przypadku pogryzień na terenie miasta. (czas wykonania usługi – [odłowienia] – nie krócej niż 40 minut, nie dłużej niż 120 minut od zgłoszenia telefonicznego). Czas odłowienia psa jest jednym z kryteriów oceny ofert!,
5)posiadanie pomieszczenia na przetrzymywanie psów od momentu odłowienia do czasu przekazania psów do schroniska - Dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie prowadzą schroniska dla bezdomnych zwierząt,
6)zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom,
7)zapewnienie utrzymania zwierząt przekazanych do schroniska,
8)zapobieganie wściekliźnie w okresie zagrożenia chorobą,
9)prowadzenie ewidencji odłowionych psów,
10)wykonywanie trwałego znakowania odłowionych psów - koszt zakupu mikroprocesora (chipu) i jego wszczepienia ponosi Wykonawca,
11)poszukiwanie opiekunów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem. Wykonawca zapewni aby w umowie adopcyjnej zawarta była zgoda osoby adoptującej na przetwarzanie danych osobowych.
12)zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej schroniska informacji o psach odłowionych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka wraz ze zdjęciami, podstawowymi informacjami i nr chipu w celu umożliwienia identyfikacji zwierząt przez ich właścicieli oraz ułatwieniu procesu adopcji,
13)przesyłanie Zamawiającemu co miesiąc wykazu z informacjami dot. psów odłowionych lub przekazanych do schroniska z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka. Wykaz powinien zawierać co najmniej:
a)stan zwierząt na początku miesiąca objętego sprawozdaniem (ilość szt.),
b)stan zwierząt na koniec miesiąca objętego sprawozdaniem (ilość szt.)
oraz następujące rubryki:
a)liczbę porządkową
b)nr ewidencyjny (chip psa)
c)data wystąpienia zdarzenia,
c)opis zdarzenia (przyjęcie psa, przekazanie do schroniska, ucieczka, adopcja, zgon, eutanazja lub rodzaj wykonanego zabiegu).
Do wykazu należy dołączyć: kopie podpisanych przez lekarza weterynarii protokołów dot. zgonu lub eutanazji psa z dokładnym opisem zdarzenia oraz kopie umów adopcyjnych. Wykaz z załącznikami należy przekazywać Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 10 dni następujących po upływie miesiąca, którego dotyczy lub w ciągu 10 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego,
14)wykonywanie na koszt Wykonawcy sterylizacji lub kastracji odłowionych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka bezdomnych zwierząt domowych, przekazanych do schroniska.
Odłowione psy, które pokąsały człowieka, Wykonawca zobowiązany jest poddać obserwacji w miejscu wyznaczonym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli jakości wykonywanych usług w siedzibie schroniska. Kontrole będą mogły być wykonywane, w godzinach pracy schroniska po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (min. 2 godz. przed planowana kontrolą).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji dot. psów odłowionych lub przekazanych do schroniska z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. 3-go Maja 66
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3-go Maja 66
Ostrów Mazowiecka 07-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się