Usługi doradcze w ramach realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – etap II - Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego i społecznego oraz przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zadania: „Usługi doradcze w ramach realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – etap II - Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego i społecznego oraz przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego”, z podziałem na 2 części:
Część 1 - Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego i społecznego
Część 2 - Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego

Grupę docelową projektu stanowi 45 osób (23 K, 22 M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie klientów MOPS. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy uczestników/uczestniczek projektu poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym.

5.1.1. - Część 1 - Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego i społecznego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia psychologicznego i społecznego dla 45 uczestników /uczestniczek projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w celu podniesienia kompetencji uczestników/czek w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

Zamówienie będzie realizowane w 3 etapach ze względu na 3 tury rekrutacji uczestników/uczestniczek. W każdym etapie wsparcie będzie adresowane do 15 uczestników/uczestniczek.

Wsparcie psychologiczne i społeczne ma na celu zmianę postaw uczestników/uczestniczek projektu i przygotowanie do aktywizacji zawodowej. Efektem przeprowadzonego wsparcia psychologicznego i społecznego będzie zwiększona aktywność na gruncie społecznym i zawodowym, zwiększona znajomość mocnych i słabych stron oraz motywacja do podjęcia pracy Uczestników/Uczestniczek Projektu. Współpraca będzie oparta o kontrakt socjalny.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany będzie świadczyć następujące usługi:

1) Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego
Przeprowadzenie 540 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 45 uczestników/uczestniczek projektu (180 godzin w każdym etapie dla 15 osób). Każda osoba otrzyma 12 h porad z psychologiem przez 4 miesiące.

2) Przeprowadzenie treningu umiejętności i kompetencji społecznych
Przeprowadzenie 48 godzin treningu umiejętności i kompetencji społecznych (zajęcia w grupowe) dla 45 uczestników/uczestniczek projektu (16 godzin w każdym etapie). Zajęcia prowadzone będą dla grup 15 osobowych w wymiarze 4 spotkania, każde w wymiarze 4 godzin.

3) Przeprowadzenie warsztatów wzmacniania zasobów
Przeprowadzenie 48 godzin warsztatów wzmacniania zasobów (zajęcia w grupowe) dla 45 uczestników/uczestniczek projektu (16 godzin w każdym etapie). W każdym etapie zajęcia prowadzone będą dla grup 15 osobowych w wymiarze 4 spotkania (w tym 3 warsztaty stacjonarne – w Hrubieszowie, 1 warsztat w innej lokalizacji - odległość do 250 km od Hrubieszowa), każde zajęcia warsztatowe będą przeprowadzone w wymiarze 4 godzin.

4) Zapewnienie transportu dla uczestników wyjazdowych warsztatów wzmacniania zasobów
Zapewnienie transportu dla uczestników wyjazdowych warsztatów wzmacniania zasobów – na 3 warsztaty wyjazdowe (w każdym etapie 1 warsztat wyjazdowy). W każdym etapie realizacji zamówienia zostanie przeprowadzony 1 warsztat wyjazdowy dla 15 osób. Warsztat zostanie przeprowadzony w lokalizacji do 250 km od Hrubieszowa. (2x250 km łącznie 500 km)
Wykonawca zapewni transport uczestników na miejsce warsztatów i z powrotem. Jeden warsztat dla 15 osób - uczestników każdego z 3 etapów.

5) Organizacja szkolenia wyjazdowego- warsztatów wzmacniania zasobów – wynajem sali, zapewnienie wyżywienia i czasu wolnego, ubezpieczenie uczestników
Jeden raz w trakcie trwania cyklu, jeden warsztat wzmacniania zasobów (z czterech) zostanie przeprowadzony na wyjeździe, w odległości do 250 km od Hrubieszowa, tak, by możliwe było przeprowadzenie całodziennych warsztatów bez noclegu i powrót tego samego dnia.
Warsztaty wyjazdowe zostaną zorganizowanie dla 3 grup po 15 osób, w każdym etapie 1 grupa (15 osób).
Program wyjazdu zostanie każdorazowo przekazany Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia.

W ramach każdego z 3 wyjazdów wykonawca zapewni: całodniowe wyżywienie (3 posiłki) dla 15 osób, dodatkowe atrakcje w trakcie czasu wolnego po warsztacie dla uczestników, wynajem sali na warsztaty (4 godziny zegarowe), ubezpieczenie uczestników.

6) Przeprowadzenie terapii rodzinnej
Przeprowadzenie 144 godzin terapii rodzinnej (zajęcia w grupowe) dla 18 rodzin uczestników/uczestniczek całego projektu (48 godzin w każdym etapie dla 6 rodzin uczestników/uczestniczek projektu po 8 godzin). Zajęcia dla każdej rodziny będą przeprowadzone w wymiarze 8 godzin. Dzięki zajęciom rozwiązane zostaną problemy/konflikty w rodzinie oraz odbudowane więzi rodzinne między jej członkami.

7) Prowadzenie zajęć „szkoła dla rodziców”
Przeprowadzenie 30 godzin szkoły dla rodziców (zajęcia w grupowe) dla 30 uczestników/uczestniczek projektu (10 godzin (2 spotkania po 5 godzin) w każdym etapie dla 10 uczestników/uczestniczek projektu).
Zajęcia grupowe, w których będą brały udział te osoby, które są rodzicami i mają problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi (łącznie 30 osób podczas całego projektu). Celem zajęć będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach i nawiązywaniu zdrowych relacji z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Dzięki zajęciom rozwiązane zostaną problemy/konflikty w rodzinie oraz odbudowane więzi rodzinne między jej członkami.


Wykonawca zapewni trenerów do prowadzenia poszczególnych zajęć (psycholog do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego, trener do przeprowadzenia treningu umiejętności i kompetencji społecznych, trener do przeprowadzenia warsztatów wzmacniania zasobów, trener do przeprowadzenia terapii rodzinnej, trener do przeprowadzenia zajęć „szkoła dla rodziców”) posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych zajęć oraz doświadczenie.

Dodatkowe informacje:
Usługi realizowane będą w dni robocze oraz weekendy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych z uwzględnieniem możliwości czasowych, mobilnych i zdrowotnych uczestników/uczestniczek projektu.
Godzina rozumiana jest jako godzina zegarowa - 60 min. Do czasu wykonywania usługi nie wlicza się przerw.
Usługi świadczone będą na terenie Miasta Hrubieszów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (za wyjątkiem 3 warsztatów kompetencji społecznych (1 warsztat na 1 etap) które będą przeprowadzone w innej lokalizacji (w odległości do 250 km od Hrubieszowa).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym - TOM III– zał. nr 1 oraz Tomie II SIWZ – zał. nr 1 (projekt umowy).

5.1.2. - Część 2 - Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla 45 uczestników /uczestniczek projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w celu podniesienia kompetencji uczestników/czek w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.
Zamówienie będzie realizowane w 3 etapach ze względu na 3 tury rekrutacji uczestników/uczestniczek. W każdym etapie wsparcie będzie adresowane do 15 uczestników/uczestniczek.

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego – warsztatów "Aktywni na rynku pracy” dla 45 Uczestników/Uczestniczek Projektu w wymiarze 48 godzin w 3 etapach (w każdym etapie 16 godzin/grupa (2 spotkania po 8 h) dla grupy 15 osób), których celem będzie:
a) pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
b) udzielenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia;
c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

2) Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 45 Uczestników/Uczestniczek Projektu w wymiarze 180 godzin (łącznie). Indywidualne poradnictwo zawodowe będzie prowadzone w 3 etapach, w każdym etapie 60 godzin (po 4 godziny dla każdej z 15 osób).

W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego doradca zawodowy zachęca uczestników projektu do swobodnego wypowiadania się i aktywnego współdziałania w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej.
W ramach prowadzonej rozmowy doradczej (w zależności od problemu) następuje nawiązanie kontaktu, omówienie sytuacji klienta, przeanalizowanie przebiegu kariery szkolnej i/lub zawodowej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z zawodem, a także omówienie wymagań zdrowotnych. Doradca zawodowy i uczestnik projektu wspólnie planują dalsze kroki postępowania i dokonują ustaleń, jakie działania uczestnik projektu powinien podjąć po zakończeniu porady, czyli wspólnie przygotowują indywidualny plan działania.

Zakres doradztwa zawodowego będzie dostosowany do osobistych potrzeb uczestników.

Dodatkowe informacje:
Usługi realizowane będą w dni robocze oraz weekendy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych z uwzględnieniem możliwości czasowych, mobilnych i zdrowotnych uczestników/uczestniczek projektu.
Godzina rozumiana jest jako godzina zegarowa - 60 min. Do czasu wykonywania usługi nie wlicza się przerw.
Wykonawca wyznaczy przerwy dla uczestników/uczestniczek szczególnie z dostosowaniem czasowym na catering.
Usługi świadczone będą na terenie Miasta Hrubieszów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym - TOM III– zał. nr 2 oraz Tomie II SIWZ - zał. nr 2 (projekt umowy).

Wykonawca zapewni osoby do prowadzenia poszczególnych zajęć (doradca zawodowy do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego, doradca zawodowy do przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego – warsztatów "Aktywni na rynku pracy”) posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tych zajęć oraz doświadczenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 3-go Maja 15
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3-go Maja 15
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się