Dostawa pomocy dydaktycznych „Językowe” dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie

» Opis zapytania

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych związanych z zajęciami z języka polskiego, angielskiego i rosyjskiego, które obejmować będą m.in.:
3.1.1 Gra elektroniczna do nauki języka angielskiego - 8 szt.
3.1.2 Loteryjka do nauki języka angielskiego. – 2 szt.
3.1.3 Puzzle - 10 zestawów
3.1.4 Program komputerowy do nauki języka angielskiego – 8 szt.
3.1.5 Karty obrazkowe – 2 szt.
3.1.6 Gra językowa o jedzeniu – 4 szt.
3.1.7 Quiz – 2 szt.
3.1.8 Gra quiz wycieczka po Londynie – 4 szt.
3.1.9 Fiszki do nauki języka rosyjskiego – 5 szt.
3.1.10 Podręcznik do języka rosyjskiego z płytą CD – 10 szt.
Język polski
3.1.11 Książka do nauki ortografii - komplet (książka + 2 teczki) –2 szt.
3.1.12 Gra planszowa do nauki ortografii – 4 szt.
3.1.13 Zeszyt dla uczniów z dysortografią - różnicowanie głosek i oraz j" - 32 szt.
3.1.14 Zeszyt dla uczniów z dysortografią -różnicowanie głosek miękkich i zmiękczonych - 32 szt.
3.1.15 Zeszyt dla uczniów z dysortografią -różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz połączeń om, on, em, en - 32 szt.
3.1.16 Pakiet multimedialny wersja edukacyjna dla uczniów – 1szt.
3.1.17 Program dla uczniów z dysleksją – 1szt.
3.1.18 Gra ortograficzna – 4szt.
3.1.19 Edukacyjna gra słowna – 4 szt.
3.1.20 Gra ortograficzna – 4szt.
3.1.21 Układanki edukacyjne (poziom pierwszy) – 4szt.
3.1.22 Układanki edukacyjne (poziom drugi) – 4szt.
3.1.23 Układanka ortograficzna ch i h – 4szt.
3.1.24 Układanka ortograficzna ó i u – 4szt.
3.1.25 Układanka ortograficzna rz i ż – 4szt.
3.1.26 Ortograficzna gra – 4szt.
3.1.27 Planszowa gra słowna – 4szt.
3.1.28 Pomoc do nauki ortografii – 4szt.
3.1.29 Planszowa gra ortograficzna – 4szt.
3.1.30 Układanka sylabowa – 4szt.
3.1.31 Karty sprawdzające umiejętności ortograficzne - 8 szt.
3.1.32 Książka dla ucznia do utrwalania pisowni ó, rz, ż, h – 32szt.
3.1.33 Płyta CD z ćwiczeniami interaktywnymi (licencja bezterminowa) – 2 szt.
3.1.34 Tabliczki suchościeralne – 30 szt.
3.1.35 Plansze do ćwiczeń – 2szt.
3.1.36 Program multimedialny – 1szt.
3.1.37 Pakiet multimedialny do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - 1szt.
3.1.38 Multimedialny program do nauki ortografii kompatybilny z tablicami interaktywnymi -1szt.
3.1.39 Słownik ortograficzny - 8szt.
3.1.40 Słownik frazeologiczny – 8szt.
3.1.41 Słownik wyrazów obcych – 8szt.
3.1.42 Słownik wyrazów bliskoznacznych – 8 szt.
3.1.43 Wielki słownik poprawnej polszczyzny - 8szt.
3.1.44 Układanka ortograficzna (wszystkie trudności) – 4 szt.
3.1.45 Układanka ortograficzna (wszystkie trudności) – 4 szt.
3.1.46 Gra ortograficzna – 4 szt.
3.1.47 Gra ortograficzna – 4 szt.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3 Wymagania ogólne:
3.4 Sprzęt winien być dostarczony do siedziby zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8-15 i wniesiony do wyznaczonych pomieszczeń.
3.5 Dostarczony towar powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu, instruktaż użytkowników w zakresie obsługi oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3.6 Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie, były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
3.7 Wraz z urządzeniami dostawca winien dostarczyć pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania urządzeń oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa (CE) deklaracja Conformité Européenne.
3.8 Urządzenia muszą posiadać okres gwarancji i rękojmi za wady na całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania udzielony przez dostawcę nie krótszy niż okres gwarancji producenta.
3.9 Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i nie wyklucza żadnej z form weryfikacji legalności oprogramowania, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wątpliwości. Zwraca się uwagę, że to na wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co w zakresie oprogramowania przekłada się na obowiązek dostarczenia oprogramowania wolnego od wad fizycznych i prawnych, z licencjami pozwalającymi na zgodne z prawem i postanowieniami licencyjnymi użytkowanie dostarczonego oprogramowania przez zamawiającego.
3.10 UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne/producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
3.12 Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
3.13 Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia,
3.14 Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz materiałach, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
3.15 Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym.
3.16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe, a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 4 - Wzór umowy.
3.17 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.18 CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 15:45


» Lokalizacja

ul. Karasicka 35
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.T. Kościuszki
ul. Karasicka 35
Głowno 95-015
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się