WYŁAPYWANIE ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY STRYKÓW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przejęcie zwierząt wyłapanych w terenu Gminy Stryków przebywających w dniu zawarcia umowy w
dotychczasowym schronisku tj. „ŻWIR – MAX” Firma Przemysław Skupiński, Dąbrówka Strumiany, ul.
Pogodna 37, 95-100 Zgierz w terminie 7 dni i dalszego ich utrzymywania– około 95 szt. zwierząt.
2) Wyłapanie zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Stryków wraz z jego transportem do schroniska
i umieszczenie w schronisku, po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (lub Policję).
3) Dokonanie identyfikacji każdego odłowionego zwierzęcia polegającej na sprawdzeniu czy zwierzę jest
oznakowane :
- mikrochipem - numer chipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych,
- tatuażem- numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów,
- tzw. adresówką.
4) W przypadku stwierdzenia, że odłowione zwierzę jest oznakowane, Wykonawca winien jest ustalić jego właściciela
5) W przypadku, gdy zwierzę nie jest oznakowane, należy je oznakować mikrochipem nie później niż 24 godziny od momentu jego przyjęcia do schroniska, a numer chipu wprowadzić do ogólnodostępnych baz danych np.
- Safe-Animal : www.safe-animal.eu
- Polskie Towarzystwo Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt: www.identyfikacja.pl
- ANIMAL ID: www.animalid.eu
6) Zapewnienie zwierzętom odłowionym (od daty podpisania umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania przetargowego) warunków zgodnych z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. - w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności: zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki, leczenia i zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie niezbędnych szczepień oraz właściwych warunków pobytu zwierząt w hotelu/schronisku/przytulisku, w tym w szczególności:
a) zapewnienie wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej według obowiązujących norm;
b) zapewnienie pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się;
c) zapewnienie opieki weterynaryjnej w zakres której wchodzi:
- 15-dniowa kwarantanna;
- odrobaczanie;
- profilaktyka;
- szczepienie;
- leczenie;
- poddawanie zabiegom kastracji i sterylizacji;
- „czipowanie” (umożliwiające szybką identyfikację zwierzęcia);
- usypianie ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych po uzyskaniu opinii weterynarza.
7) Ponoszenie kosztów utylizacji zwłok padłego zwierzęcia.
8) Sfotografowanie zwierzęcia, które zostało przyjęte do schroniska, w sposób umożliwiający jego rozpoznanie i identyfikację. Zdjęcie powinno być umieszczone na stronie schroniska wraz z opisem i oznaczeniem miejsca, gdzie zostało odłowione.
9) Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w hotelu/schronisku/przytulisku, zawierającego między innymi: zdjęcie wraz z opisem zwierzęcia (gatunek, płeć, maść i oznakowanie), datę przyjęcia do hotelu, dane dotyczące kwarantanny, dane dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia hotelu/schroniska/przytuliska oraz imię i nazwisko, adres osoby, której przekazano zwierzę (umowa adopcji) lub datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.
10) Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji każdego z nowo przybyłych zwierząt (chyba, że istnieją przeciwwskazania określone przez lekarza weterynarii) w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do schroniska i nie dłuższym niż 30 dni od momentu przyjęcia do schroniska.
11) Przeprowadzanie usypiania ślepych miotów, wykonywanie zabiegów weterynaryjnych i w szczególnych przypadkach eutanazji (nieuleczalnie chorych i cierpiących zwierząt, wobec których nie ma możliwości zastosowania skutecznego leczenia).
12) Przybycie, w ciągu maksymalnie ….godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, na miejsce gdzie znajduje się bezdomne zwierzę, odłowienie zwierzęcia, zapewnienie w czasie odłowienia i transportu zwierząt korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia, zdrowia oraz cierpienia zwierząt oraz dostarczenie ich do schroniska.
W przypadku odławiania i odbioru matki z młodymi koszty dojazdu i odławiania będą liczone jak dla 2 szt. niezależnie od liczby młodych.
13) Telefoniczne powiadamianie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia odłowienia zwierzęcia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.
14) Szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, aktywne poszukiwanie przez Wykonawcę osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych, w pozie zachęcającej do adopcji zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Stryków na stronie internetowej schroniska oraz innych portali internetowych, w tym na portalu wskazanym przez Zamawiającego aż do dnia adopcji, zgonu lub eutanazji
15) Umożliwienie przez Wykonawcę, w godzinach funkcjonowania schroniska określonych w regulaminie schroniska, obsługi osób fizycznych zainteresowanych adopcją przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Stryków;
16) Oddanie zwierzęcia nowemu właścicielowi do adopcji może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in.: szczepienia, odrobaczenia, usunięcia pasożytów zewnętrznych, zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji.
17) Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego uśmierceniu.

2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:
1) Posiadanie ważnego zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w trakcie trwania niniejszej umowy,
2) Przestrzeganie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie na dany rok,
3) Podjęcie działań, o których mowa w ust 1. pkt. 2 w czasie reakcji wskazanym w formularzu ofertowym,
4) Przekazywanie Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu zwierząt (w formie papierowej i elektronicznej) wraz z kopią umów adopcyjnych
5) Przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej na cyfrowym nośniku danych wyłapanych zwierząt z datą wyłapania i nr czip w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.
6) Współpraca z Zamawiającym w zakresie prowadzonego programu zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków. Informowanie Zamawiającego w przypadku odbioru zwierzęcia przez dotychczasowego właściciela lub spadkobiercę dotychczasowego właściciela oraz przekazanie umowy odbioru zwierzęcia przez właściciela.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 27
Stryków 95-010
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
Stryków 95-010
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się