Zabezpieczenie przed korozją ogrodzenia Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie

» Opis zapytania

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie przed korozją ogrodzenia Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie”.
2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) oczyszczenie i przygotowanie powierzchni 246 szt. słupków ogrodzeniowych do malowania oraz dwukrotne malowanie farbą dwuskładnikową na mokro,
2) demontaż 239 szt. przęseł, piaskowanie, podwójne malowanie proszkowe: farba podkładową oraz nawierzchniową, ponowny montaż,
3) demontaż 2 szt. bram, 3 szt. furtek jednoskrzydłowych, 4 szt. furtek dwuskrzydłowych, piaskowanie, podwójne malowanie proszkowe: farba podkładową oraz nawierzchniową, ponowny montaż.
4) Wykonawca będzie wykonywał usługę w okresie trwania umowy zgodnie z obowiązującymi standardami.
3. Zamawiający Miasto Mława podpisze umowę na ww. usługę z Wykonawcą, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
4. Zamawiający, zgodnie z Art. 29 ust. 3a Ustawy PZP wymaga, aby wykonawca, w związku z realizacją niniejszego zamówienia zatrudniał osoby przy wykonywaniu czynności tj. prace w zakresie demontażu, oczyszczania i malowania ogrodzenia (osoby wykonujące prace fizyczne) na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
1) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane powyżej są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób, wykonujących czynności wskazane w ust. 4 powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Stary Rynek 19
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Mława
Stary Rynek 19
Mława 06-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się