„Usługi recepcyjne w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań” Cisna oraz w domku myśliwskim Koliba w Dołżycy”.

» Opis zapytania

1. Rodzaj zamówienia – usługi. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
79.99.20.00-4 Usługi recepcyjne
2. Nazwa przedmiotu zamówienia (zwanego dalej „zamówieniem”):
„Usługi recepcyjne w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań” Cisna oraz w domku myśliwskim Koliba w Dołżycy”.
3. Przedmiotem zamówienia są usługi recepcyjne.
3.1 Zakres usług recepcyjnych obejmować będzie:
a) przyjmowanie gości do ośrodka i do domku myśliwskiego KOLIBA w Dołżycy,
b) dokonywanie formalności meldunkowych w ośrodku i w domku myśliwskim Koliba;
c) zakwaterowanie gości w pokojach Ośrodka, wydawanie i odbiór kluczy;
d) prowadzenie ewidencji zgodnej z programem komputerowym Ośrodka;
e) prowadzenie rezerwacji;
f) obsługa centrali telefonicznej oraz systemu p. poż.;
g) sprawne kierowanie ruchem osobowym podczas ewakuacji gości ośrodka, znajomość procedur bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia;
h) kontrola wnoszonych i wynoszonych przedmiotów, elementów wyposażenia itp.;
i) dozorowanie Ośrodka;
j) zamykanie okien, gaszenie świateł, sprawdzanie pomieszczeń pod kątem groźby zalania wodą, sprawdzanie urządzeń elektrycznych itp.;
k) egzekwowanie właściwych zasad, zgodnych z obowiązującym regulaminem, korzystania z Ośrodka przez gości;
l) obsługa depozytu ośrodka;
m) obsługa oprogramowania hotelowego KWhotel połączonego z Booking.com.B.V.
n) obsługa systemu alarmowego oraz monitoringu;
o) prowadzenie książki dyżurów poprzez wpisy dotyczące przebiegu dyżuru z wyszczególnieniem wszelkich zdarzeń, uwag, oraz przekazywanych poleceń Kierownika Ośrodka;
p) prowadzenie ewidencji awarii kotła co w budynku administracyjno-hotelowym;
q) telefoniczne powiadomienie konserwatora lub Kierownika Ośrodka o zaistnieniu awarii w przypadku niemożności jej usunięcia;
r) rozliczenie należności finansowych za pobyt gości w ośrodku z obowiązkiem rozliczenie się pobranych Kierownikiem Ośrodka;
s) kontrola pokoi gościnnych Ośrodka po opuszczeniu ich przez gości;
t) obsługa infrastruktury ośrodka ( sauna, sala szkoleń, sala konferencyjna, wypożyczanie sprzętu turystycznego itp. )
u) obsługa systemu alarmowego Nadleśnictwa w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w dni wolne od pracy
v) bieżące informowanie Kierownika Ośrodka o wszystkich uwagach gości, awariach, usterkach itp.;
w) niezwłoczne powiadamianie Kierownika Ośrodka, a w przypadkach uznanych za konieczne Policji Państwowej, w przypadku zaobserwowania na terenie Ośrodka lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie osób, których zachowanie może wskazywać na zamiar dokonania włamania, kradzieży, lub innego czynu przestępczego.
3.2 Obsługa recepcji ma być pełniona przez 24 godziny na dobę w ciągu całego okresu obowiązywania umowy.
3.3 Recepcjonista zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej, oraz wykonywania innych poleceń Kierownika Ośrodka.
3.4 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na obsłudze recepcji, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, w celu kontroli spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 4.6. powyżej, udostępnienia następujących dokumentów:
a) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu osób przy realizacji zamówienia publicznego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia publicznego jest podwykonawca - oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy składa podwykonawca.
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane powyżej w lit. a) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli taki dokument został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, danych o wynagrodzeniu). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności. Zamawiający dopuszcza również możliwość uzyskania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń zatrudnianych prze siebie pracowników o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie przez Nadleśnictwo Cisna danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wyrażanie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i zarówno Wykonawca jak i żaden inny podmiot trzeci nie ma skutecznego roszczenia o uzyskanie takiej zgody.
8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. Za bezpieczeństwo publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi usługami odpowiada Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Cisna 87A
Cisna 38-607
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi personalne

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Cisna
Cisna 87A
Cisna 38-607
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się