„Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków os. Dolne Miasto 14a 78-600 Wałcz”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy obejmującej poniższe elementy:
Doposażenie w pomoce dydaktyczne:
Część 1
Zadanie 1. Doposażenie istniejących klasopracowni w SP nr 5, w tym klasopracowni matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej oraz dwóch klasopracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5.
Część 2
Zadanie 2. Stworzenie dwóch nowych klasopracowni komputerowych - stacjonarnej i mobilnej w SP nr 5.

3. Miejscem dostaw FRANCO jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków os. Dolne Miasto 14a 78-600 Wałcz
4. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE.
5. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności.
6. Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.
7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 927 ze zm.)
8. Równoważność materiałów i urządzeń.
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, które są wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały) lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego.
Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
9. Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od posiadania środków na koncie projektu.
10. Na każdym etapie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem zamawiającego – Dyrektorem placówki, z którym uzgadniane będą szczegóły realizacji zamówienia
11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy pzp.
Zamawiający zastosował do oceny ofert kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60%, w związku z czym nie ma obowiązku określania standardów jakościowych. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /OPZ/ zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 1
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miejska
Plac Wolności 1
Wałcz 78-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się