Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Jaśle

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego utrzymania przez Prowadzącego następujących cmentarzy komunalnych:
3.1.1. cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle, obejmującego działkę ewidencyjną
nr 600/1, 600/2, 600/3 Obręb nr 16 - Kaczorowy o pow. 11,7569 ha wraz z infrastrukturą komunalną, tj.:
a) budynkiem administracyjno-mieszkalnym, w skład którego wchodzą: lokal biurowy Prowadzącego, lokal użytkowy,
b) Domem Przedpogrzebowym wraz z wyposażeniem,
c) sektorami grzebalnymi,
d) drogami dojazdowymi i wewnętrznymi, alejkami i parkingami,
e) siecią wewnętrzną wodociągową i kanalizacyjną cmentarza,
f) terenami zielonymi,
3.1.2. cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej w Jaśle obejmującego działki ewidencyjne
nr 2432/2, 2432/3 i 2432/4 Obręb nr 8-Centrum o łącznej pow. 2,7000 ha wraz
z infrastrukturą komunalną, tj.:
a) budynkiem socjalnym,
b) Domem Przedpogrzebowym do wystawiania trumien ze zwłokami oraz do odprawiania ceremonii pogrzebowych,
c) sektorami grzebalnymi,
d) drogami dojazdowymi i wewnętrznymi oraz alejkami,
3.1.3.cmentarza komunalnego przy ul. Gajowej w Jaśle obejmującego działki nr 272/3
i 273/5 Obręb nr 14 – Niegłowice o łącznej pow. 1,4837 ha wraz z infrastrukturą komunalną, tj.:
b) sektorami grzebalnymi,
c) drogami dojazdowymi i wewnętrznymi, alejkami i parkingiem.

3.2. Do podstawowych obowiązków Prowadzącego cmentarze komunalne należy:

3.2.1. utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmujące w szczególności:
1. prowadzenie ksiąg cmentarnych i dokumentacji cmentarzy w zakresie określonym
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.,
poz. 1013),
2. pobieranie i odprowadzanie na rachunek Miasta Jasła jednorazowych opłat za miejsce na cmentarzu, wg stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej Jasła w sprawie zasad korzystania
z cmentarzy komunalnych w Jaśle, które na dzień zawarcia umowy określa Załącznik Nr 1 do umowy,
3. nadzór nad budową i remontami grobów,
4. wydawanie zezwoleń na budowę oraz remonty grobów murowanych zgodnie
z zatwierdzonym planem zagospodarowania cmentarzy, z wyjątkiem wydawania zezwoleń:
a) na adaptację grobu ziemnego na grób murowany, które wydaje Burmistrz Miasta Jasła,
b) na prowadzenie robót budowlanych (przy grobach objętych ochroną konserwatora zabytków) na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Jaśle oraz na podejmowanie innych działań prowadzących do naruszenia substancji cmentarza lub zmiany jego wyglądu, na które zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków,
5. pobieranie i odprowadzanie na rachunek Miasta Jasła opłat za usługi cmentarne wymienione
w 3.2.2, wg stawek ustanowionych przez Burmistrza Miasta Jasła, które na dzień zawarcia umowy określa Załącznik Nr 2 do umowy,
6. utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym:
- domu przedpogrzebowego wraz z kaplicą - pomieszczeniem do odprawiania ceremonii pogrzebowych - przy ul. Mickiewicza,
- budynku do odprawiania ceremonii pogrzebowych przy ul. Zielonej,
- budynku socjalnego przy ul. Zielonej,
- budynku administracyjno-mieszkalnego przy ul. Mickiewicza,
oraz pokrywanie kosztów z tym związanych, a w szczególności:
a. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania budynków, dostawy do budynków energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków,
b. pokrywanie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków
z wyłączeniem kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków dotyczących lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle, które pokrywają najemcy tych lokali wg wskazań odrębnych liczników lub w części proporcjonalnej do zajmowanej powierzchni w stosunku do powierzchni całkowitej budynku,
c. wykonywanie i pokrywanie kosztów: bieżących napraw eksploatacyjnych budynków
i ich wyposażenia.
7. utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym powierzchni cmentarzy
w szczególności: dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz alejek, parkingów, terenów zieleni przez wykonywanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wycinanie chwastów, wykaszanie trawy co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie wegetacyjnym oraz usuwanie opadłych liści,
8. zapewnienie oświetlenia cmentarzy w godzinach ich otwarcia,
9. zapewnienie prawidłowego działania zdrojów ulicznych, pokrywanie kosztów ich konserwacji oraz dostarczania wody i odprowadzenia ścieków,
10. zapewnienie odpowiedniej ilości kontenerów na odpady oraz wywóz odpadów, nieczystości stałych i płynnych oraz pokrywanie kosztów związanych z wywozem odpadów i nieczystości,
11. zapewnienie funkcjonowania ustępów publicznych na cmentarzach przy ul. Zielonej
i ul. Mickiewicza oraz pokrywanie kosztów z tym związanych, w tym dodatkowo w dniach od 31.10.2018 r. do dnia 2.11.2018 r. ustawienie 2 kabin sanitarnych na parkingu przy ul. Mickiewicza, w tym 1 kabiny na parkingu od strony zachodniej cmentarza, 1 kabiny na parkingu przy budynku administracyjnym oraz 1 kabiny na cmentarzu przy ul. Gajowej,
12. utrzymanie zimowe dróg dojazdowych i wewnętrznych, alejek, parkingów, chodników,
a w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości oraz pokrywanie kosztów z tym związanych,
13. utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym tablic ogłoszeniowych umieszczonych na obiektach cmentarnych oraz pokrywanie kosztów z tym związanych,
14. zapewnienie w siedzibie Prowadzącego cmentarze komunalne całodobowej dyspozycyjności
w świadczeniu czynności związanych z przyjmowaniem zwłok i przetrzymaniem ich do czasu pochówku,
15. zapewnienie dyspozycyjności w świadczeniu czynności określonych umową w siedzibie Prowadzącego cmentarz komunalne we wszystkie dni tygodnia w godzinach otwarcia cmentarza, a w budynku socjalnym na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej w Jaśle w dni robocze
w godzinach od 800 do 1600.

3.2.2 - wykonywanie przez Prowadzącego cmentarze komunalne usług cmentarnych obejmujące
w szczególności:
1. wskazywanie i udostępnianie miejsc pochówku (groby, miejsca pod groby zgodnie
z planami sektorów grzebalnych),
2. zapewnienie wykopania i zasypania grobu ziemnego,
3. zapewnienie wykonania pochówku w grobie murowanym,
4. zapewnienie wykonania ekshumacji,
5. wynajem kaplicy - pomieszczenia do odbywania ceremonii pogrzebowych przy
ul. Mickiewicza,
6. wynajem budynku do odbywania ceremonii pogrzebowych przy ul. Zielonej,
7. przyjmowanie zwłok i przetrzymanie ich do czasu pochówku.
Szczegółowy wykaz usług cmentarnych wykonywanych przez Prowadzącego cmentarze komunalne zawiera załącznik Nr 2 do umowy stanowiącej załącznik Nr 3 do SIWZ.

3.3. Za utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle oraz za wykonywanie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Jaśle wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne stanowiące 1/12 ceny ofertowej określonej w Formularzu Oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ).
3.4. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 12
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Jasło
ul. Rynek 12
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się