DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI OBRÓBKI SKRAWANIEM W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni obróbki skrawaniem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny podzielony na 3 części asortymentowe:
CZĘŚĆ 1 – TOKARKA KONWENCJONALNA
1. Tokarka konwencjonalna – 1 sztuka
CZĘŚĆ 2 - NARZĘDZIA TOKARSKO – FREZARSKIE Z OPRZYRZĄDOWANIEM MASZYNOWYM
1. Narzędzia tokarskie (noże - oprawki tokarskie) – 15 sztuk,
2. Narzędzia tokarskie (płytki wymienne) – 15 sztuk,
3. Uchwyt 4 szczękowy – 2 sztuki,
4. Głowice frezarskie – 5 sztuk,
5. Płytki wymienne do głowic frezarskich – 5 kompletów,
6. Frezy trzpieniowe – 25 sztuk,
7. Zestaw elementów mocujących – 3 komplety.
CZĘŚĆ 3 – PROFILOMETR
1. Profilometr (chropowatościomierz) – 1 sztuka
Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ użyto oznaczeń lub parametrów wskazujący konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego tj. charakteryzujące się taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służące do tego samego celu. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 5 „Pzp” Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach realizacji zamówienia fabrycznie nowego sprzętu, oryginalnie zapakowanego, w pełni sprawnego technicznie, nie noszącego znamion użytkowania, wolnego od wad, nie regenerowanego, nie powystawowego i gotowego do użycia bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego.
Dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem i być dopuszczone do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.
Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku dostawy, a także montażu obciążać będą Wykonawcę w ramach ceny za wykonanie zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
ul. Zamkowa 1
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się