Dostawa pomp

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności ( przelew płatny na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, według cen jednostkowych w euro określonych w umowie i przeliczonych na podstawie średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury VAT.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (minimum 24 miesiące od daty dostawy)

Opis i specyfikacja:


800x600Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONEMicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach zaprasza Państwa do złożenia oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na:„Dostawę pomp”
Tryb postępowania

Zamówienie sektorowe prowadzone poza Ustawą
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1846) na podstawie art.133 ust.1
w zw. z art.132 ust.1 pkt.3 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień w PEC Sp. o.o. w Tychach.

Opis przedmiotu zamówienia:1.
Zakup pomp. Zamawiający
przewiduje zmiany zakresu dostaw w poszczególnych pozycjach wg
faktycznych potrzeb Zamawiającego wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu
zamówienia:

1.
Wymagany termin dostawy pomp –
sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

2.
Warunki gwarancji: 24 miesiące. Bieg
terminu gwarancji nastąpi od dnia dostawy
przedmiotu zamówienia.

3.
Termin
i warunki płatności: przelew płatny na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, według
cen jednostkowych w euro określonych w umowie i przeliczonych na podstawie
średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury VAT.

4.
Miejsce
dostawy pomp – magazyn PEC Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Kubicy 6.

5.
Rozliczenie
za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie ryczałtu na podstawie
złożonej oferty.

6.
Dostawy
realizowane będą na podstawie faksowego lub e-mailowego wezwania
Zamawiającego z podaniem ilości i typu pompy w terminie do 2
tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Kryterium
wyboru najkorzystniejszej oferty

1.
Zamawiający
uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do badania i oceny, jeżeli:

a) oferta zostanie złożona w określonym przez
Zamawiającego terminie,

b)
oferta spełni wymagania określone niniejszym zaproszeniem.

2.
Kryterium
wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena netto z wagą 100%. Do oceny ofert
zostanie przyjęta „cena ofertowa ogółem (suma wszystkich pomp - pozycje 1-26 bez VAT) w
PLN”.

Termin
związania ofertą

Termin
związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sposób
obliczania ceny oferty

1.
Oferowana
cena winna być ceną całkowitą i ostateczną dostawy szacowanej ilości pomp.

2.
W
oferowanej cenie powinny być uwzględnione wszelkie wiążące się z realizacją
zamówienia podatki, opłaty, koszty transportu itp.

3.
Podane
w ofercie ceny jednostkowe w euro na poszczególne rodzaje pomp muszą być niezmienne przez cały okres jego realizacji.

4. W
przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków
udziału, waluty innej niż polska (PLN), prosimy o zastosowanie w celu jej
przeliczenia średniego kurs NBP aktualnego na dzień składania ofert.

5.
Ostateczną
cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” w PLN (do dwóch
miejsc po przecinku).

Istotne
postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

1.
Wynagrodzenie
za dostawę pomp nastąpi przelew płatny na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, według
cen jednostkowych w euro określonych w umowie i przeliczonych na podstawie
średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury VAT.

2.
Wykonawca
udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy Bieg terminu gwarancji
nastąpi od dnia dostawy przedmiotu
zamówienia.

3.
Zamawiający
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy
za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, liczony od wyznaczonego
terminu dostawy.

4.
Zamawiający
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% wartości netto przedmiotu umowy w
przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5.
Wykonawca
naliczy Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości netto przedmiotu
umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6.
W
przypadku gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo
żądania odszkodowania na zasadach
ogólnych.

7.
Strony
zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej umowy w związku z jej ewentualnym
rozszerzeniem, o dostawę kolejnych pomp po uprzednich negocjacjach ceny i
terminu dostawy .
8.
Zmiana
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.


Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zostanie zweryfikowany na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu
zbadania sposobu reprezentacji podmiotu. Dokumenty te zostaną pobrane przez
Zamawiającego z ogólnodostępnych internetowych baz danych.
Przy składaniu ofert za pomocą platformy zakupowej należy

800x600Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONEMicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}

założyć
konto dla Wykonawcy oraz zatwierdzić regulamin korzystania z platformy OpenNexus.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją składania ofert znajdującą się na platformie zakupowej OpenNexus
Ofertę
należy złożyć w za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego do godz. 10:00 dnia 02.12.2019 r.

Otwarcie
ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02.12.2019
o godz. 10:15 w siedzibie PEC.

Do
udzielania wszelkich dodatkowych informacji związanych z zaproszeniem
upoważniony jest Seweryn Modrakowski – Z-ca kierownika ds. elektrycznych oraz
opomiarowania, pokój nr 215 tel. 32 325-64-29, kom. 661 950 365 w dniach
roboczych od poniedziałku do piątku – od godz. 08:00 do 14:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert oraz zamknięcia postępowania bez
wybrania którejkolwiek z ofert, bądź do unieważnienia postępowania w całości bez podania przyczyny.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się