Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Kartuskiej Pływalni Nëczk przez ratowników wodnych w 2020r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Kartuskiej Pływalni Nëczk przez ratowników wodnych w obiekcie basen pływacki sportowy o wymiarach 25,00 m x 12,5 m, tj. 312,50 m2 z sześcioma torami oraz głębokością 1,2 m – 1,8 m (basen wraz z zapleczem technicznym w pełni odpowiada wymogom przeprowadzenia zawodów sportowych).

Termin wykonania umowy:
01.01.2020 – 31.12.2020
Zamówienie jest realizowane przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli – ok. 10150 godzin rocznie przy obsadzie dwóch ratowników na każdej zmianie - z wyjątkiem świąt: Nowego Roku, pierwszego dnia Wielkanocy, Wszystkich Świętych, Wigilii, 25 grudnia i 31 grudnia oraz z wyjątkiem lipca (przerwa technologiczna) w godzinach od 6.15 do 22.15 a w sierpniu w godzinach 13.15 – 21.15.

Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawia się następująco:
a) sprawdzenie przed otwarciem oraz monitorowanie w czasie pływania stanu technicznego niecki basenowej, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie kierownikowi Pływalni lub pełniącemu zmianę operatorowi urządzeń basenowych z wpisem do dziennika pracy,
b) bieżące prowadzenie dziennika pracy ratowników,
c) noszenie odpowiedniego stroju, tj. koszulki z napisem ratownik i spodenek,
d) stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody w niecce basenowej w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej,
e) stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy,
f) ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
g) udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem w dzienniku pracy, a w razie koniczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie protokołu powypadkowego,
h) kontrola i uzupełnienie stanu apteczki pierwszej pomocy,
i) pomoc w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz zawodów,
j) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz stosowanie odpowiednich procedur w przypadku ich łamania,
k) bieżąca kontrola nad zajętością torów w przypadku korzystania z basenu przez grupy zorganizowane, zgłaszanie spostrzeżeń i przekazywanie informacji z tym związanych pracownikom kasy basenowej,
l) dopilnowanie opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich kąpiących się po godzinach otwarcia basenu,
m) reagowanie na wszystkie przypadki, w których istnieje podejrzenie, iż osoba przebywająca w basenie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
n) ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Pływalni, Regulaminami i instrukcjami wszystkich urządzeń zainstalowanych na basenie oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
Realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie ratownikom wodnym posiadającym:
a) ważne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1482) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
b) ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) umożliwiający wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1 – 9 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 993 z późń. zm),
c) aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika medycznego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy z godnie z art., 13 ust. 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410),
d) aktualne badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych,
e) przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Mściwoja II 4
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Mściwoja II 4
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się