„Dostawa zmontowanego wyposażenia oraz sprzętu AGD do Żłobka dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPMP. 08.05.00-12-0041/19 pn.: "Utworzenie żłobka w Gminie Klucze, szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica".

» Opis zapytania

Nazwa: „Dostawa zmontowanego wyposażenia oraz sprzętu AGD do Żłobka dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
Opis: „Dostawa zmontowanego wyposażenia oraz sprzętu AGD do Żłobka dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPMP. 08.05.00-12-0041/19 pn.: "Utworzenie żłobka w Gminie Klucze, szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica".
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Termin realizacji zamówienia (14 dni od daty zawarcia umowy, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (1. Część I Meble i akcesoria: Meble- minimum 24 miesiące, akcesoria- minimum 12 miesięcy,
2. Część II Sprzęt AGD I RTV minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Szczegółowe zestawienie cen wyposażenia dla zamówienia (Proszę o uzupełnienie i załączenie Szczegółowego zestawienia cen wyposażenia dla zamówienia wg załącznika nr 4. )

Opis i specyfikacja:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY„Dostawa zmontowanego wyposażenia oraz sprzętu AGD do
Żłobka dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019 oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPMP.
08.05.00-12-0041/19 pn.: "Utworzenie żłobka w Gminie Klucze, szansą na
powrót do aktywności zawodowej
rodzica".o wartości poniżej
30 000 euro(nazwa i rodzaj zamówienia) I. Nazwa i adres
Zamawiającego: Gmina Klucze, ul. Partyzantów
1, 32-310 Klucze II. Opis przedmiotu zamówienia:„Dostawa zmontowanego
wyposażenia oraz sprzętu AGD do Żłobka dofinansowanego w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”
2019 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 RPMP. 08.05.00-12-0041/19 pn.: "Utworzenie żłobka w Gminie
Klucze, szansą na powrót do aktywności
zawodowej rodzica".Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem
polskim certyfikaty i atesty (CE) potwierdzające jego dopuszczenie do
użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest
załączyć ww. certyfikaty/atesty przy dostawie. Dostarczone Wyposażenie musi być
nowe i kompletne. Instrukcja w języku polskim Zabawki muszą być przeznaczone
dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w Załączniku nr 3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:1. Część I Meble i akcesoria.2. Część II Sprzęt AGD I RTV. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie
części spośród opisanych niżej (może złożyć jedną, lub
dwie oferty częściowe).Ilekroć w jest mowa o ofercie, należy przez to
rozumieć także ofertę częściową. Dostawę należy wykonać zgodnie z załączonym
zestawieniem. Dostarczone Wyposażenie ma być o zgodnych lub o równoważnych parametrach, z wyposażeniem
opisanym w załączniku nr 3. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien
uwzględnić wszystkie koszty związane z transportem i rozładunkiem elementów wyposażenia meblowego własnymi zasobami
ludzkimi i sprzętowymi. terminy wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.okres gwarancji: 1. Część I Meble i akcesoria : Meble
- minimum 24 miesiące, akcesoria - minimum 12 miesięcy,2. Część II Sprzęt AGD I RTV minimum 24 miesiące. warunki płatności :a) Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie
ryczałtowe.b) Wynagrodzenie
płatne będzie po bezusterkowym odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na podstawie pisemnego
bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy i po przedłożeniu prawidłowo wystawionej
faktury.c) Bezusterkowe protokoły odbioru częściowego i bezusterkowy
protokół odbioru końcowego będą stanowiły wyłączny dowód na należyte i
terminowe wykonanie poszczególnych etapów umowy, jak i całego przedmiotu umowy
oraz wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i
faktury końcowej z tytułu wykonanych robót.d) Za roboty niewykonane lub
roboty dodatkowe bądź zamienne, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia.e) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 7
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w jej treści. Błędnie
wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 7 – dniowego terminu płatności liczonego od
dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.f) Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Warunki: Proponowane
warunki udziału wykonawców w postępowaniu:- Kryteria oceny
ofert: 100 % cena,- Forma
wynagrodzenia – ryczałtowe,- Wykonawca
udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres:1. Część I Meble
i akcesoria: Meble- minimum 24
miesiące, akcesoria- minimum 12 miesięcy,2. Część II
Sprzęt AGD I RTV minimum 24 miesiące.- Miejsce dostawy: do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane
przez Zamawiającego. Opis sposobu obliczenia ceny:Wykonawca powinien: - podać cenę brutto każdej pozycji
oraz cenę jednostkową a następnie wszystkie pozycje zsumować obliczając cenę
oferty (brutto). Wykonawca powinien podać kwotę podatku od towarów i usług (VAT).- Wykonawca w cenę oferty powinien
wkalkulować koszty wynikające z usług dodatkowych tj. transportu, rozładunku, itp.- Cenę oferty (brutto) należy podać
jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości zamówienia. 4. Istotne
postanowienia umowne:4.1. Dostarczenie
wyposażenia o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty;4.2. Transport
wyposażenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego lub w inne
miejsce wskazane przez Zamawiającego.4.3. Terminowa
realizacja przedmiotu umowy;4.4. Zawiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy;4.5. Usunięcie
wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu umowy oraz w okresie
rękojmi i gwarancji;4.6. Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach,
które mogą mieć wpływ na tok realizacji zamówienia, jakość dostaw, opóźnienie
planowanej daty realizacji przedmiotu umowy oraz do współdziałania z
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;4.7. Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych
w stosunku do dostaw realizowanych przez podwykonawców. Załączniki do zapytania :- Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 1,- Druk oferty - Załącznik nr 2,- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3,- Szczegółowe zestawienie cen wyposażenia dla
zamówienia– załącznik nr 4. III. Forma
złożenia oferty:Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2019 r.
do godziny 10:00 w formie:- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:* Urząd Gminy Klucze ul.
Partyzantów 1, 32-310 Klucze.Lub: - platformę zakupową. Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu
zamówienia oraz pieczęcią firmową
Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem: „Dostawa
zmontowanego wyposażenia oraz sprzętu AGD do Żłobka dofinansowanego w ramach
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH plus” 2019 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 RPMP. 08.05.00-12-0041/19 pn.: "Utworzenie
żłobka w Gminie Klucze, szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica". 1. Część I Meble i
akcesoria.2. Część II Sprzęt AGD I
RTV. Nie otwierać przed
godziną 10:00 dnia 28.11.2019 r.
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w
niniejszym punkcie. W
przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp.)
lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.IV. Do
oferty należy załączyć:- Druk oferty-
wzór załącznik nr 2 ,- Wycenę
jednostkową, ( na podstawie załącznika nr 4),- Wypis KRS lub
wypis z Ewidencji działalności gospodarczej,
- Klauzula informacyjna RODO (
załącznik nr 1).

W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Klucze


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się